Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Съобщение за Уведомление с вх.№ П - 2075 от 25.10.2017 г в Община Сапарева баня от Кирил Олегов Петров и Георги Олегов Петров за инвестиционно намерение за изграждане на „ТИР паркинг с капацитет 38 броя парко места за товарни автомобили

 

С Ъ О Б Щ Е Н И Е


На основаниe чл.6, ал.9 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействие върху околната среда на засегнатото население се съобщава, че има постъпило Уведомление вх.№ П - 2075 от 25.10.2017  г в Община Сапарева баня от Кирил Олегов Петров и Георги Олегов Петров за инвестиционно намерение за изграждане на ТИР паркинг с капацитет 38 броя парко места за товарни автомобили и една сграда за обществено обслужване с предназначение „Ресторант - тип Бистро" с капацитет около 20 места, в поземлен имот с идентификатор № 65365.57.5, местност „Под друмо", по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, изменена със Заповед № КД - 14 - 10 - 112 от 23.04.2009 годинана Началник служба по геодезия, картография и кадастър-Кюстенидил.

 

Становища, предложения, мнения и възражения се подават в (РИОСВ), гр. Перник, на адрес: ул. "Благой Гебрев" № 15, ет.1.