Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-08-419/19.09.2017 година на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) – (ПР) и (ПЗ) в обхват поземлен имот с идент. №65365.24.214, местност „Грамчова чешма” по гр.Сапарева баня

 

 О Б Я В Л Е Н И Е

 

Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/  обявява на Къдрушка Албенова Беева, че със Заповед № РД-08-419/19.09.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхват поземлен имот с идентификатор №65365.24.214, местност „Грамчова чешма" по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителния Директор на АГКК гр.София, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

                                                     - Плътност  на  застрояване - П застр. - 60 %

                                                    - Интензивност на застрояване  Кинт - 1.2

                                                     - Етажност /Височина/ - 1 -  3  /3.00 м. - 10.00 м./

                                                       - Минимална  озеленена  площ - П озел. - 40 %

с цел изграждане на „Една сграда за обществено обслужване с предназначение „Къща за настаняване на туристи с открит басейн", съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/, с Възложител Милан Димитров Джоргов, като изготвен на основание чл.9, ал.2, чл.59, ал.1, чл.60, чл.109, ал.1, т.3 и чл.110, ал.1,т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, чл.4, ал.8, чл.45 и чл.46, ал.1 от Наредба № 7 за правила и нормативе за устройство на отделните видове територии и устройствени зони и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.

На осонвание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има осонование може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.