Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-00-29/22.08.2017г.на кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за (ПУП) – изменение на План за регулация /ПР/ в обхвата на УПИ, парцел ІХ – 872, кв. 37, с идент. 65365.602.263 по кадастралната карта на гр

ОБЯВА

 

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-00-29/22.08.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация /ПР/ в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ - 872, кв. 37, с идентификатор 65365.602.263 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІІ - 872, кв.37, с идентификатор 65365.602.263 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ-873, кв.37 с идентификатор 65365.602.262 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-875, кв.37 с идентификатор 65365.602.264 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, третиращ образуване на нов урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІІ-872 чрез обединяване на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ - 872, кв. 37, с идентификатор 65365.602.263 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІІ - 872, с идентификатор 65365.602.263 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между новообразувания урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІІ-872 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ-873, кв.37 по регулационния план на гр. Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.602.263 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня,Поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между новообразувания урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІІІ-872 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-875, кв.37 по регулационния план на гр. Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.602.263 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня. Без промяна на установената устройствена зона-жилищна устройствена зона с малка височина и плътност-Жм., с възложител Георги Николов Боровинов.

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и интернет страницата на Община Сапарева баня.