НовиниПринтирай

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:Части от имот – ПОС/АПОС №71/02.07.2012г./, с идент.65365.601.118 с площ от 15205 кв.м., представляващи обект № 1 с площ 70 кв.м., обект №2 с площ 70 кв.м. и №3 с площ 70 кв.м.

ОБЯВА

 

На основание  чл.86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 346 от Протокол №27/07.09.2017г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня  и Заповед № РД-08-459/17.10.2017г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на части от имот - публична общинска собственост, намиращи се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

1.      Наименование и местонахождение на обекта на търга:

              1.1. Части от имот - публична   общинска   собственост    /АПОС №71/02.07.2012г./,  с идентификатор 65365.601.118 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 15205 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване - Обществен парк, градина - За гейзер-фонтан, амфитеатър, ресторант, обществено обслужване, озеленяване и техническа инфраструктура в кв.61 по плана на гр.Сапарева баня, които части представляват обект № 1 с площ 70 кв.м., обект №2 с площ 70 кв.м. и №3 с площ 70 кв.м., съгласно схема, одобрена от гл. архитект на Община Сапарева баня за поставяне на преместваеми търговски обекти атракциони, за срок от 3 години.

          Начална тръжна цена за отдаването под наем за обект № 1 с площ 70 кв.м. - 7.00лв. (седем лева и нула стотинки)/кв.м.  на месец без ДДС.

 

          1.2. Части от имот - публична   общинска   собственост    /АПОС №71/02.07.2012г./,  с идентификатор 65365.601.118 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 15205 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване - Обществен парк, градина - За гейзер-фонтан, амфитеатър, ресторант, обществено обслужване, озеленяване и техническа инфраструктура в кв.61 по плана на гр.Сапарева баня, които части представляват обект № 1 с площ 70 кв.м., обект №2 с площ 70 кв.м. и №3 с площ 70 кв.м., съгласно схема, одобрена от гл. архитект на Община Сапарева баня за поставяне на преместваеми търговски обекти атракциони, за срок от 3 години.

        Начална тръжна цена за отдаването под наем за обект № 2 с площ 70 кв.м. - 7.00лв. (седем лева и нула стотинки)/кв.м. на месец без ДДС.

 

              1.3. Части от имот - публична   общинска   собственост    /АПОС №71/02.07.2012г./,  с идентификатор 65365.601.118 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 15205 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване - Обществен парк, градина - За гейзер-фонтан, амфитеатър, ресторант, обществено обслужване, озеленяване и техническа инфраструктура в кв.61 по плана на гр.Сапарева баня, които части представляват обект № 1 с площ 70 кв.м., обект №2 с площ 70 кв.м. и №3 с площ 70 кв.м., съгласно схема, одобрена от гл. архитект на Община Сапарева баня за поставяне на преместваеми търговски обекти атракциони, за срок от 3 години.

 

Начална тръжна цена за отдаването под наем за обект № 3 с площ 70 кв.м. - 7.00лв. (седем лева и нула стотинки) /кв.м. на месец без ДДС.

           2. Срок за отдаване под наем - 3 /три/  години, считано от датата на подписване на договор.

           3. Размер на депозита  - 10% от началната тръжна цена за всеки от обектите, за който се участва,изчислен на база общата площ на обекта, внесен по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.

         Краен срок за внасяне на депозита -  09.11.2017г. -  17:00 часа.   

         Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 16.11.2017г. - 17:00 часа.

           4. Срок за закупуване на тръжна документация -  09.11.2017г., 17:00 часа.

           Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 80лв. /осемдесет лева/ без ДДС или 96 лв./деветдесет и шест лева/ с ДДС по сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня:  BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.                    

            5. Срок за подаване на предложения за участие в търга - 09.11.2017г. - 17:00 часа в деловодството на общината.

           6. Срок и условия за извършване на оглед на обекта/ите - до 09.11.2017г. включително, като лицето желаещо оглед на обекта/ите само организира извършването му и е за негова сметка.

           7. Спечелилият търга за отдаване под наем на съответния обект следва да внесе по сметка на наемодателя първата наемна месечна вноска преди сключване на договора, определена пропорционално на времето от сключване на договора до края на първия календарен месец, както и наемната вноска за месеца, следващ сключването на договора.

Останалите наемни вноски се изплащат най-късно до 5 /пето/ число на месеца, през който се ползва частта от имота/ите.

           8. Място, ден и час на провеждане на търга: 10.11.2017г. /петък/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

           9. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 17.11.2017г. /петък/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

           10. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг  - 16.11.2017г., 17:00 часа.                         

           11. Срок и условия за извършване на оглед на обекта/ите в случай на повторен търг - до 16.11.2017г. включително, като лицето желаещо оглед на обекта/ите само организира извършването му и е за негова сметка.

          12. Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг -  16.11.2017г., - 17:00 часа в деловодството на общината.

 

За контактиОбщина Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480