Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД – 00 – 30 /10.10.2017г. на кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на (ПУП) - изменение на ПР) в обхвата на УПИ, парцели VIII – 2707 и III - 2707, кв.106, гр. Сапарева баня

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 10.10.2017 година Заповед № РД - 00 - 30 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение  на План за регулация (ПР) одобрен със Заповед № 128 от 22.10.1999 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели VIII - 2707 и III - 2707, кв.106 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатори №№ 65365.601.744 и 65365.601.395 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ както следва:

- Обединяване на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели VIII - 2707 и III - 2707, кв.106 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатори №№ 65365.601.744 и 65365.601.395 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, в един самостоятелен урегулиран поземлен имот с проектен номер III - 2707, кв.106 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор № 65365..601.1075 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня;

-Промяна на отреждането на новообразуван урегулиран поземлен имот с проектен номер III - 2707, кв.106 по регулационния план на гр.Сапарева баня от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване", без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм., с Възложител Станислав Станоев Скендерски

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.