Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД – 08 – 398 от 12.09.2017 година на кмета на Община Сапарева баня е одобрен проект на /ПУП/ в обхвата на поземлен имот с идент. № 65365.32.10, местност „Горнио герен, гр. Сапарева баня

OБЯВЛЕНИЕ 

 

Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Иво Петров Петрушев - гр.София, ул."Солунска", №16, ет.4, ап.7; Марика Стоилова Петрушева - гр.София, ул."Солунска", №16, ет.4, ап; че със Заповед № РД - 08 - 398 от 12.09.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.32.10, местност „Горнио герен", по картата на възстановената собственост на землището на гр.Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс, със следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване, както следва:

-          Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 13.50 м. /1 - 4/

-          Плътност  на  застрояване - Ппл - 60 %

-          Интензивност  на  застрояване - Кинт. - 2,0

-          Минимална  озеленена  площ - 20%

 

С цел изграждане на „Една малкоетажна жилищна сграда", съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/, с Възложите Димитър Рачев Рачев, изготвен на основание чл.9, ал.2, чл.59, ал.1, чл.60, чл.109, ал.2 и чл.110, ал.1,т.1 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Наредба № 7 за правила и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствено зони и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /ДВ бр.57/2001 год./.

 

С Решение № 5 от  04.09.2017 година, точка І - 3, взето по Протокол № 5 / 04.09.2017 година на Комисията по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие" Кюстендил за промяна предназначението на земеделски земи за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране на обекти в земеделски земи е утвърдена площадка за проектиране, с която се засягат 2202 кв.м. от поземлен имот с идентификатор № 65365.32.10, местност „Горнио герен", по картата на възстановената собственост на землището на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, земеделска земя, шеста категория, неполивна.

 

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.