Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Съобщение до Катя Николова Малиновска относно издадена Заповед № РД – 08 – 391 от 05.09.2017 година на кмета на Община Сапарева баня за одобрен (ПУП) – изменение на (ПР) в обхвата на УПИ, парцел IX - 449, кв.62 по рег. план на гр.Сапарева баня

     Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава Катя Николова Малиновска, с адрес: гр.Благоевград, ж.к „Еленово" № 72, вх.А, ет.7, ап-20, че със Заповед № РД - 08 - 391 от 05.09.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - изменение  на План за регулация (ПР) в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IX - 449, кв.62 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.192 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ промяна на отреждането му от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване". Съгласно графичната част на приложения към тази заповед проект на Подробен устройтвен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР), с Възложители Денка Йорданова Кушвалиева и Виолета Йорданова Болюклийска - Ангелова.

 

     На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.