НовиниПринтирай

Обява за откриване на публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на:терени, обособени за разполагане на преместваеми търговски обекти от №1 до №12, съгласно схема, разположени върху имот с идент. №65365.210.81, гр. Сапарева баня

   OБЯВА

 

  На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл.14, ал.2 от ЗОбС,  чл. 56 от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.2  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 334 от Протокол №26/27.07.2017г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед РД-08-376/28.08.2017г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на: терени, обособени за разполагане на преместваеми търговски обекти от №1 до №12, съгласно схема-приложение към решението, разположени върху имот с идентификатор 65365.210.81 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №-РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, всеки от които с площ 12 кв.м.,  за срок на отдаване под наем 5/пет/ години, считано от 01.10.2017г. при следните условия:

 

          1. Описание и местонахождение на обекта на търга:

Терени, обособени за разполагане на преместваеми търговски обекти от №1 до №12, съгласно схема-приложение към решението, разположени върху имот с идентификатор 65365.210.81 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №-РД-18-15/19.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, всеки от които с площ 12 кв.м.,  за срок на отдаване под наем 5/пет/ години, считано от 01.10.2017г.

        Начална тръжна цена за отдаването под наем за всеки един от терените обособени за разполагане на преместваеми търговски обекти 150.00 лв. без ДДС на месец.

        2. Срок за отдаване под наем на всеки от терените – 5 /пет/ години, считано от 01.10.2017г.

        3. Размер на депозита  - 10% от началната тръжна цена за всеки терен, за който се участва, внесен/и по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при УниКредит Булбанк – клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.

Краен срок за внасяне на депозита  15.09.2017г. -  17:00 часа.   

Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг 21.09.2017г. – 17:00 часа.

           4. Срок за закупуване на тръжна документация – 15.09.2017г. - 17:00 часа.

         Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на Община Сапарева баня, ул. „Германея” №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 80лв. /осемдесет лева/ без ДДС или 96 лв/деветдесет и шест лева/ със ДДС по сметката на община Сапарева баня при банка Уни Кредит Булбанк – клон гр. Сапарева баня:  BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.                    

        5. Срок за подаване на предложения за участие в търга – 15.09.2017г. - 17:00 часа в деловодството на община Сапарева баня.

           6. Срок и условия за извършване на оглед на терена/ите – до 15.09.2017г. включително, като лицето желаещо оглед на терена/ите само организира извършването му и е за негова сметка.

           7. Спечелилият/те търга за отдаване под наем на съответния/ите терен/и, предмет на търга следва да внесе/ат преди сключване на договора на наемодателя първата наемна месечна вноска. Останалите наемни вноски се изплащат съгласно проекто- договора.

        8. Място, ден и час на провеждане на търга: 18.09.2017г. /понеделник/ от 14:00 часа в сградата на община Сапарева баня, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

          9. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 25.09.2017г. /понеделник/ от 14:00 часа в сградата на община Сапарева баня, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

             10. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг  –21.09.2017г., 17:00 часа.                          

            11. Срок и условия за извършване на оглед на терена/ите в случай на повторен търг – до 21.09.2017г. включително, като лицето желаещо оглед на терена/ите само организира извършването му и е за негова сметка.

          12. Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг – 21.09.2017г. - 17:00 часа в деловодството на община Сапарева баня.

 

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул.”Германея” 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480