Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД – 00 – 28/22.08.2017г. на кмета на Община Сапарева баня за разрешаване изработването на проект на (ПУП) проект на /ПУП/ - изменение на (ПР) и (ПЗ), в обхвата на УПИ, парцел III – 110, кв.86 по рег. план на гр.Сап. баня

О Б Я В Л Е Н И Е

 

            На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 22.08.2017 година Заповед № РД - 00 - 28 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на Общински народен съвет гр.Станке Димитров Проект, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III - 110, кв.86 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.442, по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 15 - 18 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК - София, третиращ, както следва:

            -Изменение на План за регулация (ПР) - промяна на отреждането му от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване" и промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, в  жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс.

            -Иизменение на План за застрояване (ПЗ) - установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

            Височина /Етажност/ - 3,0 м. - 13,50 м. /1 - 4/

             Плътност  на  застрояване - Ппл - 60 %

            Интензивност  на  застрояване - Кинт. - 2,0

            Минимална  озеленена  площ - 40% в едно с новопредвидено застрояване на сграда за обществено обслужване с предназначение „Хотел" с Възложител Даниела Димитрова Кметска

 

           Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.