Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД – 00 – 27/ 22.08.2017г. на кмета на Община Сапарева баня за разрешаване изработването на проект на (ПУП) проект на /ПУП/ - изменение на /ПР/ в обхвата на УПИ, парцел II, кв.11 по регулационния план на с.Паничище

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 22.08.2017 година Заповед № РД - 00 - 27 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен с Решение № 6, взето по Протокол № 29 от 17.10.2006 година на Общински Съвет гр.Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот представляващ парцел II, кв.11 по регулационния план на с.Паничище, община Сапарева баня, който е частна общинска собственост, съгласно Акт № 638 от 27.06.2011 година за частна общинска собственост, вписан в Службата по вписванията при Районен съд Дупница Акт № 183, том №7 вх.р-р № 1970 от 28.06.2011 година, третиращ разделяне на урегулиран поземлен имот представляващ парцел II, кв.11 по регулационния план на с.Паничище, община Сапарева баня на два самостоятелни урегулирани поземлени имота, както следва:

-          урегулиран поземлен имот представляващ парцел II, кв.11 по регулационния план на с.Паничище, с площ 8 485 кв.м;

-          урегулиран поземлен имот представляващ парцел III, кв.11 по регулационния план на с.Паничище, с площ 1000 кв.м.

с Възложител Община Сапарева баня.

 Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.