Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Решение № 333 от Протокол № 26/27.07.2017 година на ОбС - гр.Сапарева баня за одобряване на задание и разрешаване изработването на проектиране на ПУП – /ПР/ и /ПЗ/ в обхват поземлен имот с идент.№ 65365.32.51, местност „Шишкова кория”

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 27.07.2017 година Решение № 333, взето по Протокол № 26 на Общински съвет гр.Сапарева баня, за одобряване на задание и разрешаване изработването на проектиране на ПУП - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхват поземлен имот с идентификатор № 65365.32.51, местност „Шишкова кория" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на жилищна устройствен зона със средна височина и плътност - Жс, с цел изграждане на „Една малкоетажна жилищна сграда", с Възложител  Веселин Иванов Керчев.

 

Решението не подлежи на обжалване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.