Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД – 00 – 26/16.08.2017 година на кмета на Община Сапарева баня за разрешаване изработването на проект на (ПУП) - изменение на (ПР) в обхвата на поземлен имот с номер 028092, местност „Герено”, с.Овчарци

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 16.08.2017 година Заповед № РД - 00 - 26 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 104 от 11.03.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на поземлен имот с номер 028092, местност „Герено" по Картата на възстановената собственост на землището на с.Овчарци, община Сапарева баня, за който е проведена процедура по промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране с Решение № 5 / 06.06.2014 година, точка IІ.8, взето по Протокол № 5/ 06.06..2014 година на Комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие" - Кюстендил, третиращ промяна на отреждането му от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване", без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, с Възложител „ИРГО" ООД,

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.