Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД–00–24/25.07.2017 година на кмета на Община Сапарева баня за разрешаване изработването на проект на (ПУП) - изменение на (ПР) в обхвата на УПИ, представляващ парцел XLIII - 370, кв.74 по рег. план на гр.Сапарева баня

О Б Я В Л Е Н И Е

 

      На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 25.07.2017 година Заповед № РД - 00 - 24 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, изменен със Заповед № 361 от 03.12.2004 година и Заповед № 268 от 05.08.2009 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XLIII - 370, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.580 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, изменена със Заповед № КД - 14 - 10 - 231 от 01.11.2010 година на Началник СГКК - Кюстендил, третиращ промяна на отреждането му от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване", с Възложител Димитър Христов Кирилов

         Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.