Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД – 00 – 25/25.07.2017г. на кмета на община Сапарева баня за разрешаване изработването на проект на (ПУП) - изменение на(ПР) и изменение на (ПЗ) в обхвата на УПИ, парцел LXXII – 480 и УПИ, парцел XVII – 481, кв.74, гр. Сап. баня

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 25.07.2017 година Заповед № РД - 00 - 25 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ), одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, изменен със Заповед № 87 от 13.08.1999 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел LXXII - 480 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XVII - 481, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатори №№ 65365.602.116 и 65365.602.121 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ както следва:

- Изменение на План за регулация (ПР) - третиращ промяна на отреждането на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел LXXII - 480, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване".

- Изменение на План за застрояване (ПЗ) третиращ, както следва:

        - изграждане на „Семеен хотел" в новообразуван урегулиран поземлен имот LXXII - 480 „За обществено обслужване", кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.116 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София;

     - изграждане на сгради от допълващата застрояване на вътрешно регулационната линия между новообразуван урегулиран поземлен имот LXXII - 480 „За обществено обслужване" и  урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XVII - 481, кв.74 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатори №№ 65365.602.116 и 65365.602.121 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, с Възложител „ХЕЛИОС - ФАРМ" ООД.

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.