НовиниПринтирай

Обява за провеждане на публичен търг чрез тайно наддаване за: учредяване възмездно и безсрочно право на строеж върху площ от 32 кв. м. за изграждане на „Басейн” в недвижим имот- ЧОС /АЧОС №1418/27.07.2015г./, поземлен имот с идент.№65365.601

      Община Сапарева баня обявява публичен търг чрез тайно наддаване за: учредяване възмездно и безсрочно право на строеж  върху площ от 32 кв. м. за изграждане на „Басейн” в недвижим имот-частна общинска собственост/АЧОС №1418/27.07.2015г./, представляващ поземлен имот с идентификатор №65365.601.244 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня, съответстващ на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VII, кв.101 по регулационния план на гр. Сапарева баня, трайно предназначение на територията- урбанизирана, начин на трайно ползване-ниско застрояване/до 10м./ целият с площ от 597 кв.м., при съседи: 65365.32.5; 65365.601.245; 65365.601.819; 65365.601.243.

 

   На основание: Решение №317 от Протокол №25/28.06.2017г. на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед №РД-08-338/31.07.2017г.  на кмета на Община Сапарева баня.

   Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - Тръжната документация можете да получите от деловодството  на Oбщинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея” №1, (етаж 1) при Община Сапарева баня, партерен етаж след като я закупите на стойност 80 (осемдесет  лева) без ДДС. Сумата да бъде  внесена по   сметката на общината при банка УниКредит Булбанк – клон гр. Сапарева баня: BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.

    Начална тръжна цена  – 100 лв./ кв.м без ДДС за учредяване право на строеж за имота/подробно описан в т.1/, съгласно Решение №317  от Протокол №25/28.06.2017г.  на Общински съвет гр. Сапарева баня.

      Депозит за участие -10 %  от начална тръжна цена, изчислен на база общата площ на целия имот. Депозитът се внася по набирателната  сметка на Община Сапарева баня при банка Уни Кредит Булбанк – клон гр. Сапарева баня: IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF;

    Краен срок за приемане на заявленията 22.08.2017г.17:00 часа  в деловодството на община Сапарева баня, партерен етаж.

     Дата, място и час на провеждане на публичния търг23.08.2017г.  от 10:00 часа  в  Заседателната зала, ет. 3 на Общинска администрация Сапарева баня.

      Срок за закупуване на тръжни документи   22.08.2017г.  – 17:00 часа.      

     Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на Общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея” №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 80 лв. /осемдесет лева/ без ДДС за внесена сума  по   сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк – клон гр. Сапарева баня:  BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.

   Условия за оглед на недвижимия имот  - до 22.08.2017г.  всеки работен ден  от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

    Дата, място и час на провеждане на повторен публичен търг – 30.08.2017г.  от 10:00  часа в  Заседателната зала, ет.3 на Общинска администрация Сапарева баня.

   Краен срок за приемане на заявленията за участие в повторен публичен търг 29.08.2017г.17.00 часа  в деловодството на Община Сапарева баня, партерен етаж.

 Срок за закупуване на тръжни документи за повторен публичен търг   29.08.2017г.  –  17.00 часа.                                    

    Условия за оглед на недвижимия имот  в случай на повторен публичен търг - от 24.08.2017г. до 29.08.2017г. всеки работен ден от 08:15 часа до 11:30 часа и от 12:45 часа до 16:30 часа, след предварителна заявка за деня и часа.

    Други тръжни условия: Съгласно указанията в тръжната документация за участие в публичния търг.

                                       

     За контакти:Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул.”Германея” 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480