Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед №РД-08284/26.06.2017г. на кмета на община Сапарева баня за одобрен проект на /ПУП/ – изменение на /ПР/, в обхвата на УПИ, парцели І – 565, II – 557 и XIII – 564, кв.65 по рег. план на гр.Сапарева баня

      Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от АПК обявява на Лиляна Славова Ангелкова и Валери Стойчев Ангелков, че със Заповед №РД-08284/26.06.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №1031/ 16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров в обхвата на  урегулирани поземлени имоти, представляващи  парцели  І - 565, II - 557 и XIII - 564, кв.65 по регулационния план на гр.Сапарева баня, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели I - 565 и II - 557, кв.65 по регулационния план на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.602.70 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня  и между урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели I - 565 и XIII -564, кв.65 по регулационния план на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.602.70 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител Елка Георгиева Тодорова.

 

            На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14- дневен срок от обявяването на интернет страницата  на община Сапарева баня,  същата може да бъде обжалване чрез Кмета на ОБщина Сапарева баня пред Административен съд Кюстендил .