Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Съобщение до засегнатото население за изготвено инвестиционно предложение за изграждане на „Къщи за настаняване на туристи 1 и 2 парцел VIII – 139 „За обществено обслужване”, кв.30 по рег. план на с.Ресилово

            Във връзка с изпълнение на разпоредбите на Наредба за условията и ред за извършване на оценка на въздействието върху околната среда, Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население за изготвено инвестиционно предложение за изграждане на „Къщи за настаняване на туристи 1 и 2 , Обслужваща сграда към тях и Ограда", находяща се в урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VIII - 139 „За обществено обслужване", кв.30 по регулационния план на с.Ресилово, община Сапарева баня, с Възложител „Пролет 2010" ЕООД.

            Информацията за гореописаното инвестиционно предложение е изложена за разглеждане в Община Сапарева баня считано от 13.07.2017 година.