НовиниПринтирай

Oбява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот – ПОС- помещение №3 с площ 24 кв.м., находящо се на 2-ри етаж в сградата на кметство с. Овчарци, община Сапарева баня

 

                                                                                            ОБЯВА


      На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7  и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 от ЗОбС, чл. 84, ал.1, т.1, чл.85 и чл.86  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 308 от Протокол №24/31.05.2017г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-303/07.07.2017г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се на територията на с. Овчарци, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

              1. Наименование и местонахождение на обекта на търга:

           1.1. Част от имот - публична общинска собственост/АПОС №24/09.02.2006г./-помещение №3 с площ 24 кв.м., находящо се на 2-ри етаж в сградата на кметство с. Овчарци, изградена в урегулиран поземлен имот представляващ парцел I-за кметство, кв. 44 по ЗРП на с. Овчарци, при съседи- кабинет №2-секретар и №4-антре за срок от две години.

 

            Начална тръжна цена - 2.00лв./кв.м. (два лева и нула стотинки) на месец без ДДС.

           2. Срок за отдаване под наем - 2 /две/  години, считано от датата на подписване на договора.

           3. Размер на депозита  - 10%  от  началната   тръжна   цена  за целия имот  или  4,80 лв. без ДДС(четири лева и осемдесет стотинки) внесен по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.

           Краен срок за внасяне на депозита -   31.07.2017г. -  17:00 часа.   

            Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 07.08.2017г. - 17:00 часа.

            4. Срок за закупуване на тръжна документация -  31.07.2017г., 17:00 часа.

            Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 80лв. /осемдесет лева/ без ДДС по сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня:  BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.                    

             5. Срок за подаване на предложения за участие в търга - 31.07.2017г. - 17:00 часа в деловодството на общината.

           6. Срок и условия за извършване на оглед на имота - до 31.07.2017г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

           7. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на обекта на търга следва да внесе на наемодателя първата наемна месечна вноска преди сключване на договора.

Останалите наемни вноски се изплащат най-късно до 5 /пето/ число на месеца, през който се ползва имота.

           8. Място, ден и час на провеждане на търга: 01.08.2017г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

           9. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 08.08.2017г. /вторник/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

           10. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг  - 07.08.2017г., 17:00 часа.                         

           11. Срок и условия за извършване на оглед на имота в случай на повторен търг - до 07.08.2017г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

          12. Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг -  -07.08.2017г., - 17:00 часа в деловодството на общината.

                                       

За контактиОбщина Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480