Общински съвет > Решения на ОбСПринтирай

Препис-извлечение oт Протокол № 25/28.06.2017г. на заседание на ОбС

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2650 гр. Сапарева баня, ул. "Германия" №1, телефони: 0707/ 2-23-65;  0888506822:

 e-mail : obc_sbanya@abv.bg

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 25/28.06.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

 

На основание: чл.21, ал.1, т.1 във връзка с чл.27, ал.4 от ЗМСМА и чл.22 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и отношенията му с общинска администрация

 

 

Общински съвет Сапарева баня  взе

 

 

Решение №312

 

1.Общински съвет Сапарева баня създава временна комисия с членове - общински съветници, която да извърши проверка на място във връзка с  изнесеното на заседание на Общински съвет Сапарева баня на 31.05.2017г. от г-н Иван Адвокатски.

2.Комисията да се събере и извърши проверка  до 27.07.2017г.

3.Общински съвет Сапарева баня избира следните членове на комисията:

             1. Иван Куйов

             2. Никола Фарфаров

             3. Костадин Николов

             4. Георги Тодоров

             5. Светослав Андреев

4.За резултата от извършената проверка, комисията следва да изготви доклад, който да внесе в Общински съвет-Сапарева баня до 27.07.2017г.

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                              / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 25/28.06.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл.21 ал.1 т.8 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.19, ал.1 от ЗСПЗЗ; §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010 г.

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 

РЕШЕНИЕ №313

 

І. ОбС гр.Сапарева баня предоставя на наследниците на Данаил Георгиев Йовев следният  поземлен  имот:  

·         Имот с проектен № 016195 с площ 1.618 дка. в местността „Ковачица” в землището на с.Ресилово, общ.Сапарева баня, съгласно скица-проект  № Ф00342 / 01.06.2017 г., издадена от Общинска служба по земеделие – гр. Дупница, офис Сапарева баня, който е образуван от поземлен имот № 016110 земи по чл.19 от ЗСПЗЗ;

 

ІІ. На основание чл.45ж, ал.2 от ППЗСПЗЗ Решението да се връчи по реда на Административнопроцесуалния кодекс на лицата по чл. 45д, ал. 2 от ППЗСПЗЗ и служебно – на Общинска служба по земеделие гр.Дупница, офис Сапарева баня.

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 25/28.06.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски териториии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти

 

ОбС гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №314

                                   

           Общински съвет- Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина включена в годишния план за 2017 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г  в подотдел 141-а с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

 

подотдел 141 „а” със стояща маса веймутов бор 10 куб.м, черен борч 10 куб.м, бял бор 200 куб.м, бреза 10 куб.м;

 

 

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен чрез търг с явно наддаване -2017 г. 

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                           / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 25/28.06.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски териториии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти

 

ОбС гр.Сапарева баня  взе

 

 

РЕШЕНИЕ №315

                                   

           Общински съвет- Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина включена в годишния план за 2017 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г  в подотдели 53 „г”, 55 „а” с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

 

подотдел 53 „г” със стояща маса бял бор 400 куб.м, смърч 1150 куб.м, бук 140 куб.м; ела 50 куб.м;

подотдел 55 „а” със стояща маса бял бор 40 куб.м, смърч 1290 куб.м, върба 10 куб.м, бук 20 куб.м, ела 20 куб.м;

 

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен чрез търг с явно наддаване -2017 г. 

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                             / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 25/28.06.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

На основание чл.21, ал.1, т.8 във връзка с чл.27, ал.4 и 5 от ЗМСМА, чл. 112, ал.1, т.1, от Закона за горите и чл.49, ал.1, т.1 от Наредбата за условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горски териториии – държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесни и недървесни горски продукти

 

ОбС гр.Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №316

                                   

           Общински съвет- Община Сапарева баня дава съгласието си  за ползването на дървесина включена в годишния план за 2017 г. от Общинска горска територия предвидени по Горскостопански план 2017 г  в подотдели 69-м, 69-н, 69-р, 69-с с действително маркирана и сортиментирана дървесина, съгласно приложение към докладна записка за количество лежаща маса и единични цени за всеки клас на сортиментност.

 

подотдел 69 „м” със стояща маса бял бор 170 куб.м, смърч 320 куб.м, бреза 10 куб.м, ива 10 куб.м, бук 10 куб.м, трепетлика 10 куб.м, ела 20 куб.м;

подотдел 69 „н” със стояща маса бял бор 10 куб.м, ела 10 куб.м, смърч 60 куб.м, бук 10 куб.м;

подотдел 69 „р” със стояща маса  смърч 1870 куб.м, бреза 10 куб.м, бук 10 куб.м, ела 60 куб.м, бял бор 460 куб.м;

подотдел 69 „с” със стояща маса бял бор 300 куб.м, бреза 10 куб.м, ела 20 куб.м, бук 10 куб.м, смърч 350 куб.м;

 

1.Чрез продажба на стояща дървесина на корен чрез търг с явно наддаване -2017 г. 

2. Общинският съвет гр. Сапарева баня приема начална тръжна цена, съгласно Приложение към настоящото решение.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                           / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 25/28.06.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

НА ОСНОВАНИЕ: чл.21 , ал.1, т.8 и т.12 във вр. с чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА, чл.8, ал.4 и ал.9, чл.34, ал.4, чл.37, ал.1, чл.41, ал.2 от Закона за общинската собственост във връзка с чл.45, ал.1 т.3, чл.64, ал.1 и чл.84, ал.1 т.4 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 

РЕШЕНИЕ №317

 

І. ОбС гр.Сапарева баня  приема следните промени в Годишна програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г. приета с Решение № 223 от Протокол № 19 / 25.01.2017 год..както следва:  

1. В раздел ІІ  ПРАВО НА СТРОЕЖ  в колона „№ по ред” се  добавя №5

- № 5 – Право на строеж върху площ от 32 кв.м. за изграждане на „Басейн” в недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС № 1418 / 27.07.2015 година/, представляващ  поземлен имот с идентификатор № 65365.601.244 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, съответстващ на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ, кв.101 по регулационния план на гр.Сапарева баня, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м.) целият с площ от 597 кв.м., при съседи: 65365.32.5; 65365.601.245; 65365.601.819; 65365.601.243.

ІІ. 1. Общински съвет гр.Сапарева баня дава съгласието да се учреди възмездно и безсрочно право на строеж върху площ от 32 кв.м. за изграждане на „Басейн” в недвижим имот – частна общинска собственост /АЧОС № 1418 / 27.07.2015 година/, представляващ  поземлен имот с идентификатор № 65365.601.244 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, съответстващ на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ, кв.101 по регулационния план на гр.Сапарева баня, трайно предназначение на територията – урбанизирана, начин на трайно ползване – Ниско застрояване (до 10 м.) целият с площ от 597 кв.м., при съседи: 65365.32.5; 65365.601.245; 65365.601.819; 65365.601.243, чрез провеждане на публичен търг с тайно наддаване.

2. Общински съвет гр.Сапарева баня приема пазарна оценка от 80.00 лв. за кв.м. без ДДС, изготвена от лицензиран оценител – инж.Владимир Владимиров, притежаващ Лиценз № 100100888 от 14.12.2009г. на Камарата на независимите оценители в България.

3. Общински съвет гр.Сапарева баня определя начална тръжна цена от 100.00 лв. за кв.м. без ДДС за учредяване правото на   строеж за имота подробно описан в т.1.

4. Общински съвет гр.Сапарева баня възлага на Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичен търг и да сключи договор за отстъпено възмездно и безсрочно право на строеж при условията на настоящото решение с кандидата спечелил търга.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                           / Иван Куйов /

 

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 25/28.06.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

На основание: чл.38, ал.1 и сл. от Наредбата за условията и реда за упражняване правата на Община Сапарева баня върху общинската част от капитала на търговските дружества,чл.21,ал.1, т.9 и  чл.27, ал.4 и ал.5 от ЗМСМА.

                                                                        Общински съвет Сапарева баня взе


РЕШЕНИЕ №318

            1.Общински съвет-Сапарева баня взема решение за откриване на конкурс за възлагане на управлението на  „В и К ПАНИЧИЩЕ”ЕООД, гр.Сапарева баня, ЕИК 109578907, седалище и адрес на управление-гр.Сапарева баня, ул.”Германея”№1.

            2.Общински съвет-Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да организира и проведе процедурата, съгласно Наредбата за условията и реда за упражняване правата на Община Сапарева баня върху общинската част от капитала на търговските дружества.

            3. Определя Георги Попмихайлов - общински съветник за член на комисията за провеждане на конкурса.

            4. Общински съвет-Сапарева баня възлага на Кмета на Община Сапарева баня да сключи договор за възлагане на управлението с досегашния управител - инж.Петър Георгиев Василев, със срок до избор на нов управител, считано от 26.06.2017г.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            / Иван Куйов /

 

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 25/28.06.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 На основания: чл.17, чл.20,  чл.21, ал.1, т.1  във връзка с чл.27, ал.4 от ЗМСМА и чл.22 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет и отношенията му с общинска администрация

 

Общински съвет Сапарева баня  взе

 

Решение №319

 

1.Общински съвет Сапарева баня създава временна комисия  със задача:

- Изработване на проекти за изменение и допълнение, съответно изработване на нови Наредба за условията и реда за издаване на разрешителни за водовземане, извършване на услуга водопренос/водоподаване по общински водопроводи за минерална вода и учредяване сервитутни права и право на прокарване на водопроводи за минерална вода на територията на община Сапарева баня и Тарифа за таксите за водовземане от минерална вода на територията на Община Сапарева баня, които да бъдат съобразени със Закона за водите и Закона за нормативните актове.

 

 2.Определя численост на комисията  в състав от  седем лица – шест общински съветника , а именно:1.Николай Мертакчийски;  2.Георги Попмихайлов; 3.Георги Тодоров; 4.Никола Фарфаров; 5.Костадин Николов; 6. Иван Куйов и един представител на Общинска администрация – инж. Евелина Нешева –зам. кмет.

 

3.Общински съвет Сапарева баня избира за председател на временната комисия Иван Куйов.

 

4.Комисията е длъжна в  срок до  31.07.2017г. да изготви проект на изменение на Наредбата, съобразен със разпоредбите на Закона за водите и Закона за нормативните актове и същата да бъде предоставена за обсъждане и приемане от Общински съвет Сапарева баня.

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            / Иван Куйов /

 

 

ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 25/28.06.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

 

На основание:  чл.21, ал.1, т.8  и т.23, във връзка с чл.27, ал.4 и ал.5  от Закона за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/,  чл.8, ал.1 от Закона за общинската собственост, чл.60, ал.6,т.2 от Закона за водите и Писмо Вх.№ П-899 от 22.05.2017 година от „Адиум” ЕООД гр.София

 

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

 

Р Е Ш Е Н И Е №320

 

Общински съвет гр.Сапарева  баня не дава съгласие  Кмета на Община Сапарева баня  баня   да подпише  нотариално заверено съгласие под формата на нотариално  заверена декларация по реда на чл.60, ал.6, т.2 от Закона за водите, удостоверяваща, че   общината в качеството и на собственик на ПИ с идентификатор №65365.210.994, местност „Рила” по кадастралнатга карта на гр.Сапарева баня ,е запозната с ограниченията и забраните, определени в наредбата по чл.135, ал.1, т.6, които попадат в проектните санитарно – охранителни зони при водовземане предназначено за  самостоятелно – питейно битово водоснабдяване на поземлен имот с идентификатор № 65365.32.338, местност „Водни дол” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня – собственост на „Адиум” ЕООд гр.София, чрез изграждане на  проектен тръбен кладенец в поземления имот.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            / Иван Куйов /

 

 

От ПРОТОКОЛ № 25/28.06.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

 

ПРАВНО ОСНОВАНИЕ: чл. 21, ал.1, т.11 във връзка с чл.27, ал.3  от Закон за местното самоуправление и местната администрация /ЗМСМА/,чл. 110, ал.1, т.1, чл.124а  от  ЗУТ

 

Общински съвет гр.Сапарева баня  взе

 

Р Е Ш Е Н И Е №321

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

 

1.ОДОБРЯВА ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР)  и План за застрояване (ПЗ)  по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за  промяна  предназначението  на  земеделска  земя  за  неземеделски  нужди  ,  в  следния  териториален   обхват - поземлен  имот  с идентификатор 65365.35.200, местност “Челяковото”, по  Кадастралната  карта  на  гр.Сапарева баня , Община Сапарева баня.

 

            2.РАЗРЕШАВА  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с идентификатор 65365.35.200, местност “Челяковото”,  по  Кадастралната  карта  на гр.Сапарева баня , Община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона с малка  височина и плътност – Жм, съгласно разпоредбите на чл.19 от Наредба № 7 за правила и нормативи за устройство на отделните видове територии и устройствени зони, при спазване следните пределно допустими стойности на показателите за застрояване:

            - Височина /Етажност/ - 3,0 м. – 10,00 м. /1 – 3/

            - Плътност  на  застрояване – Ппл – 60 %

            - Интензивност на застрояване – Кинт. –1,2

            - Минимална  озеленена  площ – 40%

С цел изграждане на две сгради за обществено обслужване с преназначение  „Къщи за настаняване на туристи“.

 

3.Проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) следва да отговаря на изискванията  на  Наредба №8 / 14.06.2001г. за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове , като при изготвянето му да се спазват и общите правила на Закона за устройство на територията и нормативните актове по неговото прилагане.

4.Разрешава   заявителят  да  изработи  за  своя  сметка  проекта  за  Подробен устройствен план (ПУП) – План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ)   в  обхвата  и  при  спазване  изискванията  на   одобреното  задание  по  т.1.

5.Възложителят  да съгласува проекта  за  Подробен устройствен план /ПУП/ - План  за  регулация /ПР/ и План  за  застрояване /ПЗ/  със заинтересованите централни и териториални администрации и със специализираните контролни органи и експлоатационните дружества по реда на чл. 127, ал .2 от ЗУТ , преди внасянето му за  приемане и одобряване.

            6.Решението  да  се  разгласи  по  реда  на  чл.124б, ал.2  от  ЗУТ  с  обявление, което  се  поставя  на  определените  за  това  местта  в  сградата  на  общината,района   или  кметството, както  и  на  други  подходящи  местта  в  съответната  територия- предмет  на  плана, и  да  се   побликува  на  интернет  страницата  на  общината  и  в  един  местен  весник.

            7.Екземпляр  от  решението  да  се  връчи  на  заявителя  след  заплащане  на  такса 70 лева , съгласно чл.55, т.17  от  Наредбата за определяне и администриране на местни такси и цени на услуги, предоставяни от Община  Сапарева  баня.

            8.Разрешението да се впише служебно в регистъра на общинските администрации  съгласно чл. 5, ал. 5 от ЗУТ.

            9.На  основание  чл.124б,ал.4 от ЗУТ т.2 и т.3  от  решението  не  подлежат  на  оспорване.

 

  

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            / Иван Куйов /

 

 

 ПРЕПИС-ИЗВЛЕЧЕНИЕ

От ПРОТОКОЛ № 25/28.06.2017г.

НА Заседание на ОбС

 

Правно основание: чл.21 ал.1 т.8 и т.12 във връзка с чл.27 ал.4 и 5 от ЗМСМА; чл.8, ал.4 и ал.9, чл.14, ал.1 във връзка чл.14, ал.2 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл.14, ал.1 и чл.38, ал.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество;

 

Общински съвет гр. Сапарева баня  взе

 

РЕШЕНИЕ №322

 

І. ОбС гр.Сапарева баня допълва Годишната програма за управление и разпореждане с имоти - общинска собственост за 2017 г. приета с Решение № 223 от Протокол № 19 / 25.01.2017 година, както следва:  

В раздел VІ ОТДАВАНЕ  ПОД   НАЕМ  се добавят  от № 183

-         №183 – поземлен  имот – частна общинска собственост с идентификатор № 65365.57.3, местност „Пистата” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня /АЧОС № 742 / 25.10.2012 г./, с площ от 20 208 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 000129

    ІІ. Общински съвет гр. Сапарева баня дава съгласието си да бъде отдаден под наем за срок от пет години, следният недвижим имот – частна общинска собственост:

- поземлен  имот с идентификатор № 65365.57.3, местност „Пистата” по кадастралната карта на гр.Сапарева баня /АЧОС № 742 / 25.10.2012 г./, с площ от 20 208 кв.м., трайно предназначение на територията: Земеделска, Начин на трайно ползване: Нива, Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 000129, чрез  публичен търг с тайно наддаване по реда предвиден в Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество.

ІІІ. Общински съвет гр.Сапарева баня на основание чл.14, ал.8 от Закона за общинската собственост определя начална тръжна цена за отдаването под наем на имота в размер на  80,00 лв. /дка. годишно.

ІV. Общински съвет гр.Сапарева баня упълномощава Кмета на Община Сапарева баня да проведе публичният търг и да сключи договора за наем на имота подробно описан по - горе при условията на настоящото решение.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                            / Иван Куйов /