Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД – 00 – / на 27.06.2017г. на кмета на Община Сапарева баня за (ПУП) – План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с номер 002012, местност „Стопански двор”, землището на с.Сапарево, с цел изграждане на „Бензиностанция и га

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 27.06.2017 година Заповед № РД - 00 - 22 на Кмета на Община Сапарева баня за, както следва:

 

ОДОБРЯВАМ ЗАДАНИЕ за изработване на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с номер 002012, местност „Стопански двор", землището на с.Сапарево, с цел осигуряване на възможност за застрояване на имота за собствени нужди - изграждане на „Бензиностанция и газостанция"

 

РАЗРЕШАВМ  изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с номер 002012, местност „Стопански двор", землището на с.Сапарево, третиращ установяване на предимно производствена устройствена зона - Пп, съгласно  разпоредбите на чл.19 от Наредба №7 за правила и нормативи за устройство на  отделните  видове територии и устройствени зони, като за нея са определени и следните пределно допустими стройности на параметрите  за  застрояване, както  следва:

            - Височина /Етажност/ - 3,00 - 10,00 м. /1-  3/

- Плътност  на  застрояване - Ппл - 80 %

            - Интензивност  на  застрояване - Кинт. - 2.5

            - Минимална  озеленена  площ - 20%

            С цел изграждане на „Бензиностанция и газостанция"

 

С Възложител ЕТ „Валентин Кюрчийски - Валдани Даниела Гогова"

 Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.