Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД – 00 – 21/27.06.2017 година на кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на (ПУП) - изменение на (ПР), в обхвата на УПИ, парцели I - 313, II – 317 и XIX – 314, кв.76 , с идент. № 65365.601.608, 65

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 27.06.2017 година Заповед № РД - 00 - 21 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели I - 313, II - 317 и XIX - 314, кв.76 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.608, 65365.601.609 и 65365.601.607 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър - София, третиращ както следва:

- Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия на между урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели I - 313, II - 317 и XIX - 314, кв.76 по плана на гр.Сапарева баня по съществуваща имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.601.608 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня;

- Разделяне на новообразуван урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели I - 313, кв. 76 по плана на гр.Сапарева баня на два самостоятелни урегулирани поземлени имота, представляващи парцели:

  - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер I - 313, кв.76 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор № 65365.601.1061 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с площ - 360 кв.м

 - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер XX - 313, кв.76 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор № 65365.601.1061 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с площ 303 кв.м с Възложител Елена Георгиева Кметска

   Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/