Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявления до заинтересованите лица: Георги Илиев Шиков и Босилка Йорданова Йоцова

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 19.04.2017 година Решение № 275, взето по Протокол № 22 / 2017 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание за изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ и разрешава изработването на Подробен устройствен план /ПУП/  - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с номер 023005, местност "Прогоно", по Картата на възстановената собственост на землището на с.Овчарци, община Сапарева баня, третиращ установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс, С цел изграждане на една сграда за обществено обслужване с преназначение  "Хотел", с Възложител Георги Илиев Шиков

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.

 

 

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 27.04.2017 година Решение № 279, взето по Протокол № 23 / 2017 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание за изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ и разрешава изработването на Подробен устройствен план /ПУП/  - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с номер 000553, местност "Реката", по Картата на възстановената собственост на землището на с.Сапарево, община Сапарева баня, третиращ установяване на предимно производствена устройтвена зона - Пп, с цел строителство на „една малкоетажна жилищна сграда с предназначение „Цех за производство на пелети", с Възложител Босилка Йорданова Йоцова

Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.