Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Съобщение за постановено Решение № ПЕ-10-ЕО/05.06.2017г. от РИОСВ Перник за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Проект за /ПУП/ – /ПР/ и /ПЗ/ с обхват ПИ с идент.№ 027014, местност „Над селото”, с. Ресилово

 

На основание чл.15, ал. 1, т. 2 от Наредбата за условията и реда за извършване на екологична оценка на планове и програми (обн. ДВ. бр. 57/02.07.2004 г., изм. ДВ бр.12/12.02.2016г.)
                                                                              ОБЩИНА САПАРЕВА БАНЯ
                                                                                               СЪОБЩАВА

 


за постановено на 05.06.2017г. от Директора на РИОСВ - Перник Решение № ПЕ-10-ЕО/2017г. за преценяване на необходимостта от извършване на екологична оценка на Проект за  Подробен  устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ с  обхват  поземлен имот с идентификатор № 027014, местност „Над селото", землище на с. Ресилово, община Сапарева баня за промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди, установяване на рекреационна устройствена зона от друг вид рекреация - Од, с цел  изграждане на „Спортен комплекс"
Възложител: Община Сапарева баня
да не се извършва екологична оценкаКОНСТАТИВЕН ПРОТОКОЛС подписването на настоящия протокол
1. Елена Джоргова - ст.спец „ТСУ"
2. Даниела Димитрова - Белчинска  - ст.спец „ТСУ
3. Надежда Михалкова - технически сътрудник "АДТО"

 

 удостоверяват, че на 07.06.2017г. на информационното табло на Община Сапарева баня, с адрес: гр. Сапарева баня, ул. „Германея" № 1,  е поставено съобщение за обявяване на всички заинтересовани страни за постановено Решение № ПЕ- 10 -ЕО/2017г. на директора на РИОСВ-Перник.С подписването на настоящия протокол
1. Елена Джоргова - ст.спец „ТСУ"
2. Даниела Димитрова - Белчинска  - ст.спец „ТСУ
3. Надежда Михалкова - технически сътрудник "АДТО"

 

удостоверяват, че съобщение за обявяване на всички заинтересовани страни за постановено Решение № ПЕ-10-ЕО/2017г. на директора на РИОСВ-Перник е свалено на 03.07.2017г. от информационното табло на Община Сапарева баня, с адрес гр. Сапарева баня, ул. „Германея" № 1.