Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-17/06.06.2017 година на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в УПИ, парцел V-3092, кв.114 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.713

 

ОБЯВЛЕНИЕ


Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-17/06.06.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР)  в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V-3092, кв.114 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.713 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVІ-3092, кв.114 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.715 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVІІ-3092, кв.114 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.714 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV-3093, кв.114 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.716 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД-18-15/19.02.2008 година на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ както следва:

1. Образуване на два нови урегулирани поземени имоти от урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V-3092, кв.114 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.713 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVІ-3092, кв.114 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.715 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVІІ-3092, кв.114 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.714 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с нови проектни номера както следва:

- Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел с проектен номер V - 3092, кв.114 по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор №65365.602.1230 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

- Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVІ - 3092, кв.114 по плана на гр.Сапарева баня, с проектен идентификатор №65365.602.1231 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.

2. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между новообразувания урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVІ-3092 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV-3093, кв.114 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с проектен идентификатор №65365.602.1231 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, съгласно приложеното предложение за промяна на промяна на дворищната регулация,без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм., с възложител Петър Христов Петров.