НовиниПринтирай

Публично оповестен конкурс за отдаване под наем на недвижими имоти– публична и частна общинска собственост, при следните условия: «Поземлен имот – публична общинска собственост с идент. №65365.57.2, местност „Пистата” ,гр.Сапарева баня

 

На основание  чл.44,  ал.1, т.1 и т.7 и чл.44, ал.2 от ЗМСМА , чл.8, ал.4 и чл.14, ал.1 и ал.7 от ЗОбС, чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.1 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, и в изпълнение на Решение № 293 от Протокол №23/27.04.2017г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня  и Заповед № РД-08-242/01.06.2017г. на кмета на община Сапарева баня се открива публично оповестен конкурс за отдаване под наем нанедвижими имоти- публична и частна общинска собственост, при следните условия:

 

              1. Наименование и местонахождение на обекта на конкурса:

-         поземлен  имот - публична общинска собственост с идентификатор №65365.57.2, местност „Пистата" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня /АПОС № 74 / 30.08.2012 г./ с площ 89 149 кв.м., трайно предназначение на територията:Територия на транспорта; Начин на трайно ползване: За друг поземлен имот за движение и транспорт; 

-         част от поземлен имот  площ от 500 кв.м. от   имот - частна общинска собственост с идентификатор №65365.19.165, местност „Прогоно" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня /АЧОС № 727 / 14.09.2012 г./ с площ  170 627 кв.м., трайно предназначение на територията: Територия на транспорта; Начин на трайно ползване: За ремонт и поддържане на транспортни средства, находящо се по границата на ПИ 65365.19.165 с път от републиканската пътна мрежа ІІ-62; 

            Начална конкурсна цена за отдаване под наем- 320.00лв   месечно общо за двата имота.

           2. Срок за отдаване под наем - 10 /десет/ години.

           3. Размер на депозита  - 10% от началната конкурсна цена, внесен по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.

Краен срок за внасяне на депозита -   05.07.2017г. -  17:00 часа.   

Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен конкурс -   12.07.2017г. -  17:00 часа.   

         4. Срок за закупуване на конкурсната документация- 05.07.2017г. - 17:00 часа.

         Място на получаване на конкурсните документи и тяхната цена - от деловодството  на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 80лв. /осемдесет лева/ без ДДС по сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня:  BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.                    

            5. Срок за подаване на предложения за участие в конкурса - 05.07.2017г. - 17:00 часа в деловодството на общината.

           6. Срок и условия за извършване на оглед на имота - до 05.07.2017г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

           7. Спечелилият конкурса за отдаване под наем на съответния обект на конкурса следва да внесе преди сключване на договора на наемодателя първата наемна месечна вноска.

Останалите наемни вноски се изплащат най-късно до 5-то число на месеца, през който се ползва имота.

           8. Място, ден и час на провеждане на конкурса: 06.07.2017г. /четвъртък/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

                9. Място, ден и час на провеждане на повторен конкурс: 13.07.2017г. /четвъртък/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

           10. Срок за закупуване на документи за участие в случай на повторен конкурс  - 12.07.2017г., 17:00 часа.                         

           11. Срок и условия за извършване на оглед на имота в случай на повторен конкурс - до 12.07.2017г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

          12. Срок за подаване на предложения за участие в повторен конкурс - 12.07.2017г. - 17:00 часа в деловодството на общината.

 

 

За контакти: Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480