Публични регистри > ПроектиПринтирай

„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД-2016

 

 

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ- НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА

Операция тип 3 „Осигуряване на топъл обяд - 2016"

BG05FMOP001-3.002

„ОСИГУРЯВАНЕ НА ТОПЪЛ ОБЯД-2016"На 25.04.2016 г. Агенцията за социално подпомагане, чрез дирекция „Международно сътрудничество, програми и европейска интеграция",  в качеството си на Управляващ орган на ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА ЗА ХРАНИ И/ИЛИ ОСНОВНО МАТЕРИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ - ФОНД ЗА ЕВРОПЕЙСКО ПОДПОМАГАНЕ НА НАЙ - НУЖДАЕЩИТЕ СЕ ЛИЦА 2014-2020 Г. обяви процедура за директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ 2014BG05FMOP001-03.02 „Осигуряване на топъл обяд-2016" по ОПЕРАЦИЯ 3: "Осигуряване на топъл обяд". Заявленията за финансиране по процедурата се подават само по електронен път чрез  Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България в периода 2014-2020 г. (ИСУН 2020). По процедурата не се изисква съфинансиране от страна на кандидатите.

 

Общата цел на операцията:


Операцията допринася за постигане общата цел на оперативната програма, свързана с намаляване на броя на живеещите в бедност лица, чрез подпомагането им с храни, с оглед преодоляване на основно материално лишение.


Конкретни цели:


  • Допълване, надграждане и разширяване на обхвата на действащата национална програма за подпомагане на обществените трапезарии;
  • Подкрепа за създаване на нови трапезарии.

Кой може да кандидатства?


Общини и райони на общини на територията на Република България. В съответствие с разпоредбите на Регламент (ЕС) № 223/2014 на Европейския парламент и на Съвета, те се определят като ПАРТНЬОРСКИ ОРГАНИЗАЦИИ(ПО).

 

Продължителност:

Начало на дейностите по заявлението за финансиране:  съгласно посоченото в договора за предоставяне на БФП. Приключване на дейностите: Всички дейности следва да приключат не по-късно от 30.04.2017 г.

 


Териториален обхват и място на изпълнение:


На територията на Република България. Мястото на изпълнение за всяка ПО е територията на съответната община и прилежащите й населени места.

 

В кои дни може да се предоставя топъл обяд?


ПО определя и обосновава избора си в заявлението за финансиране, като посочва броя на дните от всеки конкретен месец. Възможен е дин от следните варианти: в работните дни от месеца или в календарните дни от месеца.

 

Допустими дейности - видове

1.    Определяне на целевите групи

2.    Закупуване на хранителни продукти

3.    Осигуряване на топъл обяд.

4.    Предоставяне на съпътстващи мерки.

Съпътстващите мерки, предвидени в допълнение към разпределянето на храна целят намаляване на социалното изключване и/или справяне с извънредни социални ситуации по еманципиращ и устойчив начин. Те допълват предоставянето на топъл обяд  по настоящата процедура и се изразяват индикативно в индивидуално/групово консултиране и съдействие за:

  • възможности за ползване на други социални услуги, предоставяни на територията на общината, включително и такива, финансирани от ЕСФ;
  • ползване на административни общински услуги; осигуряване на временен подслон на бездомните лица; подпомагане на достъпа до здравни и образователни услуги; управление на семейния бюджет; здравословно и балансирано хранене, както и
  • други форми на подкрепа, съдействие, индивидуално или групово  консултиране,  реализирани в отговор на установени конкретни нужди и проблеми на представителите на целевите групи.

Реализирането на съпътстващи мерки е една от спецификите на подпомагането от Фонда за европейско подпомагане на най- нуждаещите се лица.

По реда на ЗОП, изпълнителите доставят хранителни продукти.

 

Целеви групи


Целевите групи по тази операция се определят с Наредба на Министъра на труда и социалната политика № РД-07-1 от 4.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по ОПХ (ДВ, бр.29 от 12.04.2016 г.).

 

ОСНОВНА ЦЕЛЕВА ГРУПА:


1.1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП;

1.2.      Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане";

1.3.      Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност;

1.4.      Скитащи и бездомни деца и лица.

1.5.      Лица от уязвими групи - граждани на трети страни, по смисъла на § 1., т.17 от Допълнителни разпоредби от  Закона за убежището и бежанците.

ДОПЪЛНИТЕЛНА ЦЕЛЕВА ГРУПА:

2.1.      Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г., за отоплителния сезон, предхождащ предоставянето на помощта;

2.2.      Майки(осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до една година, по реда на чл. 8, ал. 1 от ЗСПД;

2.3.      Лица и семействата, получили еднократна целева помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, по чл. 10а от ЗСПД;

2.4.      Лица и семейства, получили еднократни или месечни помощи, предназначени за превенция и реинтеграция, отглеждане на детето при близки и роднини и в приемни семейства по реда и условията на ПЗЗД.

2.5.      Лица и семейства, инцидентно пострадали от бедствия и аварии при форсмажорни обстоятелства, подпомогнати с еднократна помощ по реда на чл. 16 от ППЗСП, въз основа на установеното индивидуално ниво на материално лишение.

2.6.      Лица и семейства, настанени в приюти и домове за временно настаняване.

2.7.      Конкретни представители от целевата група по т.1., които не са включени в основната целева група на съответната трапезария.

 

ОСНОВНА ЦЕЛЕВА ГРУПА:


1.1. Лица и семейства на месечно подпомагане по реда и условията на чл. 9 от ППЗСП;

1.2.      Лица с доказана липса на доходи и близки, които да се грижат за тях, установено от съответната дирекция „Социално подпомагане";

1.3.      Самотно живеещи лица и семейства, получаващи минимални пенсии - за осигурителен стаж и възраст; за инвалидност; наследствени пенсии; пенсии, несвързани с трудова дейност.


ДОПЪЛНИТЕЛНА ЦЕЛЕВА ГРУПА:

2.1.      Лица и семейства, подпомагани по Наредба № РД-07-5 от 2008 г., за отоплителния сезон, предхождащ предоставянето на помощта;

2.2.      Майки(осиновителки), които получават месечни помощи за отглеждане на дете до една година, по реда на чл. 8, ал. 1 от ЗСПД;

2.3.      Лица и семействата, получили еднократна целева помощ за покриване част от разходите в началото на учебната година, по чл. 10а от ЗСПД.

Всички лица, желаещи да бъдат включени в проекта, следва да попълнят ясно и четливо заявление-декларация по образец /Приложение № 2/, което е на разположение в Общинска администрация Сапарева баня, ул. „Германея" № 1, ет. 1, партер.

 

 ВАЖНО!!! Съгласно чл. 6 от Наредбата на Министъра на труда и социалната политика № РД-07-1 от 4.04.2016 г. за реда и условията за определяне на целевите групи по ОПХ (ДВ, бр.29 от 12.04.2016 г.), поименното определяне на конкретните представители на целевите групи се извършва от дирекция „Социално подпомагане", въз основа на данните от регистрите на подпомаганите лица, въз основа на служебно представена информация или въз основа на обосновано предложение - Приложение № 1 към Наредбата, по ред и в срокове, определени от Ръководителя на УО на ОПХОМП.


 За повече информация: https://eumis2020.government.bg и http://www.asp.government.bg/ за Община Сапарева баня : Михаела ДиневаДД „БУТОСДЕМП" , тел.: 0707/23480, вътр. 236.

 

Обявление за набиране на потребители за ползване на социалната услуга „Безплатен топъл обяд в Община Сапарева баня", финансирана по процедура за директно предоставяне на БФП BG05FMOP001-3.002 „Осигуряване на топъл обяд - 2016"