Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Съобщение за инвестиционно предложение за изграждане на обект: „Водовземно съоръжение от подземни води” с цел захранване на „Малкоетажна жилищна сграда и съоръженията към нея”, в поземлен имот с идент. № 65365.32.338, местност „Водни дол”

   На основание чл.6, ал. 9 от Наредбата за извършване на оценка на въздействието върху околната среда - ОВОС Община Сапарева баня съобщава на засегнатото население, че има инвестиционно предложение за изграждане на обект: „Водовземно съоръжение от подземни води" с цел захранване на „Малкоетажна жилищна сграда и съоръженията към нея", находяща се в поземлен имот с идентификатор № 65365.32.338, местност „Водни дол" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложител „Адиум" ЕООД.

     Информацията по Приложение №2 към чл.6 от Наредбата за условията и реда за извършване на оценка на въздействието върху околната среда е изложено за разглеждане в Дирекция „Архитектура, градоустройство и контрол по строителството" при Община Сапарева баня за период от 14 дни считано от 09.05.2015 година.