Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД – 08 – 221 от 22.05.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен /ПУП/ - проект изменение на (ПР) в обхвата на УПИ, парцели XIV – 1653; XVI – 1653 и XIII - 1653, кв.4 по регулационния план на гр.Сапарева баня

 

    Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Георги Божилов Славков, че със Заповед № РД - 08 - 221 от 22.05.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - проект изменение  на План за регулация (ПР) одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, изменена със Заповед № 2870 от 22.12.1986 година, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели XIV - 1653; XVI - 1653 и XIII - 1653, кв.4 по регулационния план на гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, с идентификатори 65365.602.594; 65365.602.593 и 65365.602.959 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ поставяне в съответствие новите вътрешно регулационни линии между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIV - 1653 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XVI - 1653, кв.4 по регулационния план на гр.Сапарева баня по съществуваща имотна граница на поземлен имот с идентификатор № 65365.602.594 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и поставяне в съответствие новите вътрешно регулационни линии между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIV - 1653 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIII - 1653, кв.4 по регулационния план на гр.Сапарева баня по съществуваща имотна граница на поземлен имот с идентификатор № 65365.602.594 по кадастралната карта гр.Сапарева баня, съгласно графичната част на приложения към тази заповед проект на Подробен устройтвен план /ПУП/ - изменение на План за регулация (ПР), с Възложители Красимир Ламбрев Бамбов, изготвен на основание чл.109, ал.1,т.2, във връзка с чл.109, ал.2, чл.110, ал.1, т.2,  чл.134, ал.2, т.2 от ЗУТ, чл. 135, ал. 2 и §8, ал.1, т.3 от ЗУТ, Становище на Главния архитект на Община Сапарева баня от 04.04.2017 година по чл.135, ал.4, т.1 Закона за устройство на територията и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /ДВ бр.57/2001 год./.

 

                                                                                              РАЗПОРЕЖДАМ

 

    Допускам предварително изпълнение на Заповед №РД - 08 - 221 от 22.05.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня на основание чл.60, ал.1 от Административно процесуалния кодекс,

Мотиви:

    Предварително изпълнение на акта е поискано от страната Красимир Ламбрев Бамбов със Заявление М - 41 - 2 от 09.05.2017 година, за защита на особено важни неин интерес. 

    Във същото време от закъснението на изпълнението може да последва значителна или трудно поправима вреда, поради което считам, че следва да бъде допуснато предварително изпълнение.

 

     Предварителното изпълнение може да се обжалвано пред Административен съд Кюстендил в три дневен срок от обявяването му на интернет страницата чрез Община Сапарева баня