Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД – 00 – 15/ 11.04.2017 година на кмета на Община Сапарева баня за разрешаване изработването на проект на (ПУП) - изменение на (ПР) в обхвата на поземлен имот с номер 027007, местност „Над селото” , с.Ресилово

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 11.04.2017 година Заповед № РД - 00 - 15 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение  на План за регулация (ПР) в обхвата на поземлен имот с номер 027007, местност „Над селото" по картата на възстановената собственост на землището на с.Ресилово, община Сапарева баня, одобрен със Заповед № 634 от 02.12.2010 година на Кмета на Община Сапарева баня, изменена със Заповед № 375 от 01.08.2013 година на Кмета на Община Сапарева баня, за който е извършено промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране с Решение № 3 / 10.05.2011 година, точка IІ.12, взето по Протокол № 3 / 10.05.2011 година на Комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие" - Кюстендил и поземлен имот с номер 027008, местност „Над селото", по картата на възстановената собственост на землището на с.Ресилово, община Сапарева баня, одобрен със Заповед № 433 от 05.08.2014 година на Кмета на Община Сапарева баня, за който е извършено промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране с Решение № 11 / 20.11.2014 година, точка IІ.9, взето по Протокол № 11 / 20.11.2014 година на Комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие" - Кюстендил, третиращ обединяването им в един поземлен имот с проектен номер 027342, по картата на възстановената собственост на землището на с.Ресилово и отреждането му „За обществено обслужване" без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм., с възложител Мариана Йорданова Паризова.

    Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.