Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД – 00 – 14/ 11.04.2017 г. на кмета на Община Сапарева баня за разрешаване изработването на проект на (ПУП) – Комплексен проект за инвестиционна инициатива в обхвата на поземлен имот с номер 001184,местност „Самоковско шосе”

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 11.04.2017 година Заповед № РД - 00 - 14 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - Комплескен проект за инвестиционна инициатива включващ:

       Проект на подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване (ПЗ) в обхвата на поземлен имот с номер 001184,местност „Самоковско шосе", по Картата на възстановената собственост на землището на с.Ресилово, община Сапарева баня, одобрен със Заповед № 87 от 18.04.2003 година на Кмета на Община Сапарева баня, за който е извършено промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране с Решение № 7 / 18.12.2003 година, точка I.1, взето по Протокол № 7/ 18.12.2003 година на Комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие" - Кюстендил, третиращ както следва:

-   Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР), третиращ разделяне на поземлен имот с номер 001184,местност „Самоковско шосе", по Картата на възстановената собственост на землището на с.Ресилово на два самостоятелни поземлени имоти с проектни номера 001182 и 001183, местност „Самоковско шосе", по Картата на възстановената собственост на землището на с.Ресилово, община Сапарева баня, без промяна на установената предимно производствена устройствена зона - Пп.

-     Проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване (ПЗ) с цел строителство на „Складови бази" в новообразувани  поземлени имоти с номера 001182 и 001183, местност „Самоковско шосе", по Картата на възстановената собственост на землището на с.Ресилово, община Сапарева баня,

           Инвестиционен проект за обект, както следва:

-  „Складова база" в новообразуван поземлен имот с номер 001182, местност „Самоковско шосе", по картата на възстановената собственост на землището на с.Ресилово;

- „Складова база", в новообразуван поземлен имот с номер 001183, местност „Самоковско шосе", по картата на възстановената собственост на землището на с.Ресилово.

С Възложител „КАМИ - 93" ЕООД

 

Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.