Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД – 00 – 16/11.04.2017 година на кмета на Община Сапарева баня за разрешаване изработването на проект на (ПУП) - изменение на (ПР) в обхвата на поземлен имот с идент. № 65365.46.27, местност „Чушева кория”, гр.Сапарева баня

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

     На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 11.04.2017 година Заповед № РД - 00 - 16 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение  на План за регулация (ПР) в обхвата на поземлен имот с идентификатор № 65365.46.27, местност „Чушева кория", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед № РД - 18 - 15 от 19.02.2008 година на Изпълнителния директор на Агенция по геодезия, картография и кадастър София,  одобрен със Заповед № РД - 08 - 578 от 29.11.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня, за който е извършено промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди и утвърждаване на площадки и трасета за проектиране с Решение № 1 / 06.02.2017 година, точка IІ.7, взето по Протокол № 1 / 06.02.2017 година на Комисия по чл.17, ал.1, т.1 от ЗОЗЗ към Областна дирекция „Земеделие" - Кюстендил, третиращ разделяне на поземлен имот с идентификатор № 65365.46.27 „За гараж за камиони", местност „Чушева кория", по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня на два самостоятелни поземлени имота с проектни идентификатори №№ 65365.46.57 и 65365.46.58 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, без промяна на отреждането „За гараж за камиони" и без промяна на установенета предимно производствена устройствена зона - Пп., с Възложители ЕТ „Тодор Попов ДЕМТ" и Георги Христов Копанарски.

      Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.