Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление, касаещо Заповед №РД-08-605/219.12. 2016 година на кмета на Община Сапарева баня с която е одобрен (ПУП) – изменение на (ПР), в обхват УПИ, представляващ парцел VІІ-2704 кв.105 по плана на гр.Сапарева баня

OБЯВЛЕНИЕ

 

Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от АПК обявява на Славчо Антонов Измирлиев, Василка Демостенова Чочова и Спартак Демостенов Чочов, че със Заповед №РД-08-134/30.03.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня е допусната поправка на явна фактическа грешка в Заповед №РД-08-605/219.12. 2016 година на Кмета на Община Сапарева баня с която е  ОДОБРЕН  Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед №128/ 22.10.1999 година на Кмета на Община Сапарева баня в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ-2704 кв.105 по плана на гр.Сапарева баня,  с идентификатор 65365.601.761  по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София,   урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-2704  кв.105 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.748 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІІ-2703, кв.105 по плана на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ-2702, кв.105  по плана на гр.Сапарева баня, Х-2701, кв.105 по плана на гр.Сапарева баня, улица с осови точки 430-449  по плана гр.Сапарева баня,   като след отстраняването  им придобива следни вид:

 

ОДОБРЯВАМ

 

Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед №128/ 22.10.1999 година на Кмета на Община Сапарева баня в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ-2704 кв.105 по плана на гр.Сапарева баня,  с идентификатор 65365.601.761  по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София,   урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-2704  кв.105 по плана на гр.Сапарева баня, община Сапарева баня, с идентификатор 65365.601.748 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІІ-2703, кв.105 по плана на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ-2702, кв.105  по плана на гр.Сапарева баня, Х-2701, кв.105 по плана на гр.Сапарева баня, улица с осови точки 430-449  по плана гр.Сапарева баня,   третиращ:

            1 Закриване на част от улица с осови точки 430-449 по плана гр.Сапарева баня, откриване на нова улица с осови точки 430А-430Б,  която е част от поземлен имот с идентификатор 65365.601.816 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, като новите  улични регулационни линии минат по имотните граници на поземлени имоти с идентификатори 65365.601.761, 65365.601.748, 65365.601.762 и 65365.601.906 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня

          2.Обособяване на нов квартал с номер 105Б

          3.Отреждане на нов урегулиран поземлен имот, представляващ парцел І в новообразуван кв.105Б, като вътрешно - регулационните  му линии минат по имотните граници на поземлен имот с идентификатор 65365.601.905 и поземлен имот с идентификатор 65365.601.823 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и отреждането му „За обществено обслужване".

         4. Отреждане на нов урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІ в новообразуван кв.105Б, като вътрешно- регулационните му линии минат по имотните граници на поземлен имот с идентификатор 65365.601.764 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и отреждането му „За обществено обслужване."

        5. Отреждане на нов урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ в новообразуван кв.105Б, като вътрешно - регулационните му линии минат по имотните граници на поземлен имот с идентификатор 65365.601.763 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и отреждането му„За обществено обслужване"

            6. Отреждане на  два нови урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ІV и V в новообразуван  кв.105Б, като вътрешно- регулационните им линии минат по имотните граници на поземлен имот с идентификатор 65365.601.762 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и отреждането им „За обществено обслужване"

       7.Отреждане на нов урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ  в новообразуван кв.105Б, като вътрешно - регулационните му линии минат по имотните граници на поземлен имот с идентификатор 65365.601.906 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и отреждането му „За обществено обслужване",

без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм.за новообразуваните урегулирани поземлени имоти,  с Възложител Славчо Кирилов Коларски, Николай Кирилов Коларски, Миглена  Йорданова Джоргова - Георгиева, Виктор Спасов Кюрчийски, Катя Иванова Темелакиева и Йорданка Иванова Ранчова, като изготвен на основание чл.109, ал1 т.2, чл.110, ал.1, т.2,  чл.134, ал.2, т.6 и §8, ал.2, т.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/ и съобразен с изискванията на Наредба № 8 за обема и  съдържанието на устройствените схеми и планове /ДВ бр.57/2001 год./

            На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14- дневен срок от обявяването на интернет страницата  на община Сапарева баня,  същата може да бъде обжалване чрез Кмета на ОБщина Сапарева баня пред Административен съд Кюстендил .