НовиниПринтирай

Заповед № РД-08-190/28.04.2017г. на кмета на община Сапарева баня относно забрана за навлизане на селскостопански животни в поземлени имоти на територията на общината

ЗАПОВЕД
№ РД-08-190/28.04.2017г.


На основание чл.44, ал.1, т.1 от ЗМСМА и чл.35 от Наредба за реда и условията за отглеждане на животни в населените места на община Сапарева баня и във връзка с необходимостта от опазване на тревните фуражи и земеделските култури от повреди и унищожение в община Сапарева баня


Забранявам:

1.Навлизането на селскостопански животни в поземлени имоти (градини с посеви, ливади, трайни цветни и овощни насаждения) на територията на община Сапарева баня, с което се застрашава земеделската продукция на населението в община Сапарева баня от 06.05.2017 година до 30.09.2017 година.


2.Оставянето на животни на паша без придружител и постоянен надзор.
Настоящата заповед да се връчи на кметовете по населени места, полската охрана, пастирите и собствениците на селскостопански животни за изпълнение и да се огласи сред населението.

 


КАЛИН ГЕЛЕВ
Кмет на Община Сапарева баня


Съгласувал:Илияна Базиргянова
Юрисконсулт Община Сапарева баня

Изготвил: инж.Ж. Джоргова
Ст.експерт"СГС" и еколог