Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД –00 –13/12.04.2017г. на кмета на Община Сапарева баня за разрешаване изработването на проект на (ПУП) – изменение на(ПР), в обхвата на УПИ, парцели XIV – 1653; XVI – 1653 и XIII - 1653, кв.4 по рег. план на гр.Сап. баня

 

О Б Я В Л Е Н И Е

 

На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 12.04.2017 година Заповед № РД - 00 - 13 на Кмета на Община Сапарева баня за, разрешаване изработването на проект на Подробен устройствен план (ПУП) - изменение  на План за регулация (ПР) одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, изменена със Заповед № 2870 от 22.12.1986 година, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели XIV - 1653; XVI - 1653 и XIII - 1653, кв.4 по регулационния план на гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, с идентификатори 65365.602.594; 65365.602.593 и 65365.602.959 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ поставяне в съответствие новите вътрешно регулационни линии между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIV - 1653 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XVI - 1653, кв.4 по регулационния план на гр.Сапарева баня по съществуваща имотна граница на поземлен имот с идентификатор № 65365.602.594 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и поставяне в съответствие новите вътрешно регулационни линии между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIV - 1653 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIII - 1653, кв.4 по регулационния план на гр.Сапарева баня по съществуваща имотна граница на поземлен имот с идентификатор № 65365.602.594 по кадастралната карта.

  Заповедта не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.