НовиниПринтирай

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот – ЧОС №011008, местност «Манафица» в землище на с. Ресилово, община Сапарева баня, целият с площ 18,268 дка

ОБЯВА

 

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 и чл.44, ал. 2 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14 ал.1 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС,  чл.24а, ал.5 от ЗСПЗЗ, чл. 84, ал.1, т.2 и чл.85 във връзка с чл. 86 от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 246 от Протокол №20/28.02.2017г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня и Заповед № РД-08-138/04.04.2017г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на поземлен имот - частна общинска собственост, намиращ се на територията на с. Ресилово, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

           1. Наименование и местонахождение на обекта на търга:

         1.1. Поземлен имот- частна   общинска   собственост №011008, местност  «Манафица» в землище  на с. Ресилово, община Сапарева баня- /АЧОС №799/04.06.2013г./, с площ 18,268 дка, начин на трайно ползване- полска култура, категория на земята при неполивни условия-пета, за срок от 5 стопански години, считано от 01.10.2017г.

            Начална тръжна цена за отдаването под наем на имота - 26.00лв./дка (двадесет и шест лева и нула стотинки)  годишно.

 

        1.2.  Поземлен имот- частна   общинска   собственост №011086, местност  «Манафица» в землище  на с. Ресилово, община Сапарева баня- /АЧОС №1148/26.02.2015г./, с площ 16,818 дка, начин на трайно ползване- полска култура, категория на земята при неполивни условия-пета, за срок от 5 стопански години, считано от 01.10.2017г.

            Начална тръжна цена за отдаването под наем на имота - 26.00лв./дка (двадесет и шест лева и нула стотинки)  годишно.

        1.3.   Поземлен имот- частна   общинска   собственост №040070/образуван от имот №040067-образуван от имот №040058/, местност  «Долна мера» в землище  на с. Ресилово, община Сапарева баня- /АЧОС №1768/01.12.2016г./, с площ 11,872 дка, начин на трайно ползване- полска култура, категория на земята при неполивни условия-шеста, за срок от 5 стопански години, считано от 01.10.2017г.

            Начална тръжна цена за отдаването под наем на имота - 26.00лв./дка (двадесет и шест лева и нула стотинки)  годишно.

           2. Срок за отдаване под наем - 5 /пет/ стопански години, считано от 01.10.2017г.

           3. Размер на депозита  - 10% от началната тръжна цена внесен по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.

           Краен срок за внасяне на депозита -   02.05.2017г. -  17:00 часа.   

           Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 09.05.2017г. - 17:00 часа.

           4. Срок за закупуване на тръжна документация - 02.05.2017г. - 17:00 часа.

          Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 80лв. /осемдесет лева/ без ДДС по сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня:  BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.                    

            5. Срок за подаване на предложения за участие в търга - 02.05.2017г. - 17:00 часа в деловодството на общината.

           6. Срок и условия за извършване на оглед на имота - до 02.05.2017г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

       7. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на съответния обект на търга следва да внесе авансово на наемодателя първата наемна месечна вноска преди сключване на договора.

Останалите наемни вноски се изплащат най-късно до 5 /пето/ число на месеца, през който се ползва имота.

           8. Място, ден и час на провеждане на търга: 03.05.2017г. /сряда/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

           9. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 10.05.2017г. /сряда/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

      10. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг  - /09.05.2017г., 17:00 часа.                         

           11. Срок и условия за извършване на оглед на имота в случай на повторен търг - до 09.05.2017г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

          12. Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг - 09.05.2017г., - 17:00 часа в деловодството на общината.

                                      

 

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480