Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед №РД-00-10/22.03.2017 г. на кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за (ПУП) – изменение на (ПР) в обхват УПИ, парцел ХV-1696, УПИ, парцел ІІІ-1693, УПИ, парцел ХІ-1700, УПИ, парцел ХІV-1697, кв.

    Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед  №РД-00-10/22.03.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) – изменение на План за регулация (ПР) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV-1696, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІІІ-1693, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-1700, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІV-1697, кв.40 по плана на с.Сапарево третиращ, както следва:


1.Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV-1697 и урегулиран поземен имот, представляващ парцел ІІІ – 1693, кв.40 по плана на с.Сапарево, поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV-1697 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-1700, кв.40 по плана на с.Сапарево и  поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХV-1697 и урегулиран поземен имот, представляващ парцел ХІV – 1697, кв.40 по плана на с.Сапарево


2. Разделяне на новообразувания урегулиран поземлен имот на два самостоятелни урегулирани поземлени имота с номера, както следва:

- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVІ1696, кв.40 по плана на с.Сапарево;

 - урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХVІ1696, кв.40 по плана на с.Сапарево,

без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност – Жм, с Възложители Ана Григорова Бранкова, Кирил Григоров Гювийски, Григор Димитров Гювийски, Гюлка Василова Пугьова и Радка Василова Базиргянова.