Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление до заинтересованите лица: Стефанка Стойчева Гладникова,гр.София, Йордан Георгиев Василев , гр.София и Александър Александров Андреев, гр. София

Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава на Стефанка Стойчева Гладникова, с адрес: гр.София, р-н Младост 15, ж.к „Младост 1" № 23, вх.3, ет.2, ап.44; Йордан Георгиев Василев с адрес, гр.София, р-н Връбница, ж.к „Връбница 2"№ 617, вх.А, ет.6, ап.16 и Александър Александров Андреев с адрес: гр.София, ж.к „Люлин"918, вх.А, ет.5, ап.15, че със Заповед № РД - 08 - 109 от 14.03.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/ изменение на План за регулация (ПР) в обхват урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели VІІІ-За Здравен пункт /пл.№474/, V-466, VІІ-468, ІХ-473 и Х-472 кв.56 по регулационния план на с.Ресилово, община Сапарева баня, третиращ :

    Образуване на нови урегулирани поземлени имоти, както следва:

   - Урегулиран поземлен имот /УПИ/, представляващ парцел VІІІ-За здравен пункт, кв.56 по плана на с.Ресилово, община Сапарева баня, като новите вътрешно-регулационни линии минат по съществуващите имотни граници на поземлен имот с пл.№474

- Урегулиран поземлен имот /УПИ/, представляващ парцел VІІ-468, кв.56 по плана на с.Ресилово, община Сапарева баня, като новите вътрешно-регулационни линии минат по съществуващите имотни граници на поземлен имот с пл.№468

- Урегулиран поземлен имот /УПИ/, представляващ парцел ХІ-472, кв.56 по плана на с.Ресилово, община Сапарева баня, като новите вътрешно-регулационни линии минат по съществуващите имотни граници на поземлен имот с пл.№472

- Урегулиран поземлен имот /УПИ/, представляващ парцел ІХ-473, кв.56 по плана на с.Ресилово, община Сапарева баня, като новите вътрешно-регулационни линии минат по съществуващите имотни граници на поземлен имот с пл.№473

- Урегулиран поземлен имот /УПИ/, представляващ парцел V-466, кв.56 по плана на с.Ресилово, община Сапарева баня, като новите вътрешно-регулационни линии минат по съществуващите имотни граници на поземлен имот с пл.№466

   Промяна на отреждането на новообразувания урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІІ от „ За здравен пункт" в „ За здравен пункт и детска градина",  

 

Съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, с Възложител Община Сапарева баня, изготвен на основание чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1,т.2, чл.134, ал.1, т.1, ал.2, т.2 и §8, ал.2, т.3 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/, Решение № 216, взето по Протокол № 18 от 29.12.2016 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, Наредба № 7 за правила и нормативите за устройство на отделните видове територии и устройствено зони и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове /ДВ бр.57/2001 год./.

 

                                                                                   РАЗПОРЕЖДАМ

 

Предварително изпълнение на Заповед №РД - 08 - 109 от 14.03.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня на основание чл.60, ал.1 от Административнопроцесуалния кодекс,

Мотиви:

Осигуряване на устройствена основа с цел, осигуряване на възможност за изпълнение на Решение № 178, взето по Протокол № 14 от 27.09.2016 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, подобряване на образователната среда в ДГ „Света Анна" с.Ресилово и  осигуряване на възможност за по-добра среда за обучение и игра да децата.

Осигуряване на възможност на собствениците на поземлените имоти за снабдяване с документи за собственост. 

Предварителното изпълнение се допуска, за да се защитят особено важни общински интереси, като от изпълнение на закъснението може да последва значителна или трудно поправима вреда.

 

Предварителното изпълнение може да се обжалвано пред Административен съд Кюстендил в три дневен срок от обявяването му на интернет страницата чрез Община Сапарева баня.