Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Решение № 254, взето по Протокол № 20 / 28.02.2017година на Общински съвет гр.Сапарева баня

    На основание чл.124б, ал. 2 от Закона за устройство на територията, Община Сапарева баня съобщава за постановено на 28.02.2017 година Решение № 254, взето по Протокол № 20 / 2017 година на Общински съвет гр.Сапарева баня за, одобряване на задание за изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ и разрешава изработване на проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - План за регулация /ПР/ и План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на поземлен имот с идентифкатор  № 65365.32.10, местност „Горнио герен" по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна предназначението на земеделска земя за собствени неземеделски нужди - установяване на жилищна устройствена зона със средна височина и плътност - Жс, с цел изграждане на „Една малкоетажна жилищна сграда", с Възложител Димитър Рачев Рачев.

     Решението не подлежи на оспорване съгласно чл.124б, ал.4 от Закона за устройство на територията /ЗУТ/.