НовиниПринтирай

Обява за публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил

На основание  чл. 44,  ал.1, т. 1 и т. 7 от ЗМСМА , чл. 8, ал. 4 и чл. 14, ал. 7 във връзка с чл.14, ал.2 от ЗОбС,  чл. 56, ал.1, от Закона за устройство на територията, чл. 84, ал.1, т.1  от Наредбата за реда за придобиване, управление и разпореждане с общинско имущество, Решение № 227 от Протокол №19/25.01.2017г.   на Общински съвет гр.Сапарева баня  и Заповед № РД-08-100/09.03.2017г. на кмета на община Сапарева баня се открива публичен търг с тайно наддаване за отдаване под наем на част от имот - публична общинска собственост, намиращ се на територията на гр. Сапарева баня, община Сапарева баня, Област Кюстендил при следните условия:

 

              1. Наименование и местонахождение на обекта на търга:

              1.1. Част от имот - публична   общинска   собственост    /АПОС №71/02.07.2012г./,  с идентификатор 65365.601.118 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 15205 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване - Обществен парк, градина - За гейзер-фонтан, амфитеатър, ресторант, обществено обслужване, озеленяване и техническа инфраструктура в кв.61 по плана на гр.Сапарева баня, която част представлява обект № 4 с площ 20 кв.м. и №5 с площ 20 кв.м., съгласно схема, одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня за поставяне на преместваеми търговски обекти павилиони, за срок от 3 години.

            Начална тръжна цена за обект № 4 с площ 20 кв.м. - 300.00лв. (триста лева и нула стотинки) на месец без ДДС.

             1.2. Част от имот - публична   общинска   собственост    /АПОС №71/02.07.2012г./,  с идентификатор 65365.601.118 по КК на гр.Сапарева баня, целият с площ от 15205 кв.м., трайно предназначение на територията -  урбанизирана; начин на трайно ползване - Обществен парк, градина - За гейзер-фонтан, амфитеатър, ресторант, обществено обслужване, озеленяване и техническа инфраструктура в кв.61 по плана на гр.Сапарева баня, която част представлява обект № 4 с площ 20 кв.м. и №5 с площ 20 кв.м., съгласно схема, одобрена от гл.архитект на Община Сапарева баня за поставяне на преместваеми търговски обекти павилиони, за срок от 3 години.

Начална тръжна цена за обект № 5 с площ 20 кв.м. - 300.00лв. (триста лева и нула стотинки) на месец без ДДС.

 

           2. Срок за отдаване под наем - 3 /три/  години, считано от датата на подписване.

           3. Размер на депозита  - 10% от началната тръжна цена внесен по следната банкова сметка на Община Сапарева баня  при УниКредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня IBAN: BG78UNCR 9660 3367 430615, BIC  UNCRBGSF.

Краен срок за внасяне на депозита -   31.03.2017г. -  17:00 часа.   

 

Краен срок за внасяне на депозита в случай на повторен търг - 07.04.2017г. - 17:00 часа.

           4. Срок за закупуване на тръжна документация -  31.03.2017г., 17:00 часа.

                  Място на получаване на тръжните документи и тяхната цена - от деловодството  на общинска администрация гр. Сапарева баня, ул. „Германея" №1, (етаж 1) след представяне на документ за платена цена на стойност 80лв. /осемдесет лева/ без ДДС по сметката на общината при банка Уни Кредит Булбанк - клон гр. Сапарева баня:  BG 55UNCR 96608497667812, вид плащане 447000.                     

            5. Срок за подаване на предложения за участие в търга - 31.03.2017г. - 17:00 часа в деловодството на общината.

           6. Срок и условия за извършване на оглед на имота - до 31.03.2017г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

           7. Спечелилият процедурата за отдаване под наем на съответния обект на търга следва да внесе авансово на наемодателя първата наемна месечна вноска преди сключване на договора.

Останалите наемни вноски се изплащат най-късно до 5 /пето/ число на месеца, през който се ползва имота.

           8. Място, ден и час на провеждане на търга: 03.04.2017г. /понеделник/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

           9. Място, ден и час на провеждане на повторен търг: 10.04.2017г. /понеделник/ от 10:00 часа в сградата на общината, етаж 3, зала на общински съвет град Сапарева баня.

           10. Срок за закупуване на тръжни документи в случай на повторен търг  - 07.04.2017г., 17:00 часа.                          

           11. Срок и условия за извършване на оглед на имота в случай на повторен търг - до 07.04.2017г. включително, като лицето желаещо оглед на имота само организира извършването му и е за негова сметка.

          12. Срок за подаване на предложения за участие в повторен търг -  07.04.2017г., - 17:00 часа в деловодството на общината.

 

                                       

 

За контакти:

Община Сапарева баня,град Сапарева баня, ул."Германея" 1,тел:0707/23378, факс: 0707/23480