Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 28.02.2017 г./вторник/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

 

ПОКАНА

                  На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС

                на   28.02.2017г. от 10:15ч. /вторник/, в Заседателната зала на Община Сапарева баня

 

      СВИКВАМ:

 

               Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

Проект!


Дневен ред:

 1. Докладна записка от г-н  Иван Куйов -  Председател на Общински съвет -   Сапарева баня с изх. №ДЗ 08-00-0152-1/ 09.02.2017г.

ОТНОСНО: Приемане на Общинска програма за закрила на детето на Община Сапарева баня за 2017г.

2. Докладна записка от г-н  Иван Куйов -  Председател на Общински съвет -   Сапарева баня с изх. №ДЗ  305-1/ 13.02.2017г.

ОТНОСНО: Определяне на кандидатите за съдебни заседатели за Окръжен съд - Кюстендил.

3. Докладна записка от г-н Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня с изх. №П-1218-1/16.02.2017г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

4. . Докладна записка от г-н Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня с изх. №П-185-1/16.02.2017г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

5. Докладна записка от г-н Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня с изх. №П- 2483-1/16.02.2017г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.

6. Докладна записка от г-н Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-9/20.02.2017г.

ОТНОСНО: Промяна на собствеността на републикански път в общински.

7. Докладна записка от г-н Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня с изх. №  З-152-1/20.02.2017г.

ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.46.33, местност „Средна вада", по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК.

8. Докладна записка от г-н Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-10/21.02.2017г.

ОТНОСНО: Предоставяне на свободни общински пасища, мери и ливади за ползване за стопанската 2017-2018г., определяне размера и местоположението на мерите и пасищата; приемане списъците на имотите за общо и индивидуално ползване, годишен план за паша и определяне на правила за ползването на общинските мери, пасища и ливади в община Сапарева баня и съгласие за предоставянето им.

9. Докладна записка от г-н Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-11/22.02.2017г.

ОТНОСНО: Именуване на улица с осови точки 244-245-246-483-463-462-491-461-500-499-498-497 по регулационния план на гр. Сапарева баня, одобрен с Решение №2, взето по Протокол №25 от 24.02.2006г. на Общински съвет гр. Сапарева баня.

10. Докладна записка от г-н Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-12/22.02.2017г.

ОТНОСНО: Именуване на улица с осови точки  466-465-484-463  по регулационния план на гр. Сапарева баня, одобрен с Решение №2, взето по Протокол №25 от 24.02.2006г. на Общински съвет гр. Сапарева баня.

11. Докладна записка от г-н Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-13/22.02.2017г.

ОТНОСНО: Именуване на улица с осови точки   509-508-507-506-505-504-503-497-496-495-473-472-471-470  по регулационния план на гр. Сапарева баня, одобрен с Решение №2, взето по Протокол №25 от 24.02.2006г. на Общински съвет гр. Сапарева баня.

12. Докладна записка от г-н Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-14/22.02.2017г.

ОТНОСНО: Отчет за състоянието на общинска собственост и резултатите от нейното управление през 2016г.

13. Докладна записка от г-н Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-15/22.02.2017г.

ОТНОСНО: Приемане на Общински план за младежта 2017г.

14. Докладна записка от г-н Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-16/22.02.2017г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имоти частна общинска собственост.

15. Докладна записка от г-н Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-17/22.02.2017г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имоти частна общинска собственост.

16. Докладна записка от г-н Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-18/22.02.2017г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на имот частна общинска собственост.

17. Докладна записка от г-н Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-19/22.02.2017г.

ОТНОСНО: Одобряване на годишен  доклад за  наблюдение на изпълнението на Общински план за развитие на Община Сапарева баня за периода 2014-2020г., приет с Решение №1 от Протокол №12/30.07.2014г. на Общински съвет - гр.  Сапарева баня.

18. Докладна записка от г-н Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-20/22.02.2017г.

ОТНОСНО: Допускане на изменение на Проект за Подробен устройствен план - План за регулация с обхват улица с осови точки 184-183-182-181 по плана на гр. Сапарева баня.

19. Докладна записка от г-н Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-21/22.02.2017г.

ОТНОСНО: Подготовката и кандидастването  с общото проектно предложение на трите общини по процедура чрез директно предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG16M10P002-2.002 „Комбинирана процедура за проектиране и изграждане на компостиращи инсталации и на инсталации за предварително третиране на битови отпадъци", Приоритетна ос „Отпадъци" по Оперативна програма „Околна среда 2014-2020г."

20. Докладна записка от г-н Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-22/22.02.2017г.

ОТНОСНО: Провеждане на процедура за извършване на обществен превоз на пътници по автобусните линии от областната и републиканската транспортни схеми по реда на ЗОП.

21. Докладна записка от г-н Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-23/22.02.2017г.

ОТНОСНО: Приемане на средносрочна бюджетна прогноза на Община Сапарева баня за периода 2018-2020г.

22. Докладна записка от г-н Калин Гелев - Кмет на Община Сапарева баня с изх. № Д-24/22.02.2017г.

ОТНОСНО: Одобряване на задание и разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план (ПУП) - План за регулация (ПР) и План за застрояване (ПЗ) по чл.9, ал.2 от Закона за устройство на територията за промяна предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди в обхвата на неурегулиран поземлен имот с идентификатор 65365.32.10, местност „ Горнио герен", по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК.

23. Други.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                           / Иван Куйов /