Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-07 / 31.01.2017 год. на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за ПУП - изменение на план за регулация /ПР/, в обхвата на УПИ /п-л/ Х-1089 кв.27 по рег. план на гр.Сапарева баня, с идент. 65365.602.325

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-00-07/ 31.01.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №1031 /16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-1089 кв.27 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.325 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня,Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ - „За Детска градина" кв.27 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.323 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, улица с осови точки 162-163-164 /улица"Отец Паисий"/ по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.1014 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, улица с о.т 161-162 /ул."Христо Ботев",с идентификатор 65365.602.1004 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, улица с о.т 164-167 /ул."Опълченска"/ по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.1019 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, трeтиращ:
1.Изменение на уличната регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-„За детска градина", кв.27 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.323 по кадастралната карта и улици с осови точки 162-163-164 /улица"Отец Паисий"/ по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.1014 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, улица с о.т 161-162 /ул."Христо Ботев",с идентификатор 65365.602.1004 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и улица с о.т 164-167 /ул."Опълченска"/ по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.1019 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.602.323 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.
2. Поставяне в съответствие новата вътрешно- регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-1089 кв.27 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.325 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-„За детска градина", кв.27 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.323 по кадастралната карта, по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор 65365.602.323 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.
3.Разделяне на новообразувания урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ-„За детска градина", кв.27 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.323 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня на два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с проектни номера както следва:
- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХІ отреден „За детска градина", с идентификатор 65365.602.323 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня
- урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХ отреден „За трафопост" кв.27 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор 65365.602.324 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня., с Възложител Община Сапарева баня.

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и интернет страницата на Община Сапарева баня.