Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-08 / 31.01.2017 год. на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за ПУП - изменение на план за регулация /ПР/, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели VІІІ-За Здравен пункт /п

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-00-08/ 31.01.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №213 /12.09.1989 год. на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели VІІІ-За Здравен пункт /пл.№474/, V-466, VІІ-468, ІХ-473 и Х-472 кв.56 по регулационния план на с.Ресилово, община Сапарева баня, третиращ
1. Образуване на нови урегулирани поземлени имоти, както следва:
- Урегулиран поземлен имот /УПИ/, представляващ парцел VІІІ-За здравен пункт, кв.56 по плана на с.Ресилово, община Сапарева баня, като новите вътрешно-регулационни линии минат по съществуващите имотни граници на поземлен имот с пл.№474
- Урегулиран поземлен имот /УПИ/, представляващ парцел VІІ-468, кв.56 по плана на с.Ресилово, община Сапарева баня, като новите вътрешно-регулационни линии минат по съществуващите имотни граници на поземлен имот с пл.№468
- Урегулиран поземлен имот /УПИ/, представляващ парцел ХІ-472, кв.56 по плана на с.Ресилово, община Сапарева баня, като новите вътрешно-регулационни линии минат по съществуващите имотни граници на поземлен имот с пл.№472
- Урегулиран поземлен имот /УПИ/, представляващ парцел ІХ-473, кв.56 по плана на с.Ресилово, община Сапарева баня, като новите вътрешно-регулационни линии минат по съществуващите имотни граници на поземлен имот с пл.№473
2.Промяна на отреждането на новообразувания урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІІ от „ За здравен пункт" в „ За здравен пункт и детска градина"
с Възложител Община Сапарева баня.

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и интернет страницата на Община Сапарева баня.