Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-09 / 01.02.2017 год. на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработване на проект за ПУП - изменение на план за регулация /ПР/, в обхвата на УПИ, представляващ парцел VІ- 673, кв.36 по рег. план на с.Ресилово, община Сап

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-00-09/ 01.02.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №213/ 12.09.1989 год. на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ - 673 кв.36 по регулационния план на с.Ресилово, община Сапарева баня, третиращ разделянето на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ - 673 кв.36 по регулационния план на с.Ресилово, община Сапарева баня на два самостоятелни урегулирани поземлени имоти, с проектни номера Х-673 и ХІ-673 кв.36 по плана на с.Ресилово, община Сапарева баня, с Възложител Исталяна Петрова Щрапульова и Елена Петрова Милева.

 

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и интернет страницата на Община Сапарева баня.