Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-08-621 / 28.12.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за одобрен Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/

Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Виолета Иванова Кацарска, че със Заповед № РД-08-621 / 28.12.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР//, одобрен със Заповед №1031/16.07.1982 год. на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, в обхвата на урегулирани поземлени имоти представляващи парцели VІ-2018,
V-2017, VІІ-2019 кв.32 и VІІІ-2017, 2018 кв.32 по регулационния план на с.Сапарево, община Сапарева баня, третиращ поставяне в съответствие новата вътрешно- регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ-2018 кв.32 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел V-2017 кв.32 по плана на с.Сапарево по съществуващата имотна граница на поземлен имот с пл.№2018, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ-2018 кв.32 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ-2019 кв.32 по плана на с.Сапарево по съществуващата имотна граница на поземлен имот с пл.№2018, поставяне в съответствие новата вътрешно-регулационна линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІ-2018, кв.32 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІІ-2017,2018 кв.32 по плана на с.Сапарево, по съществуващата имотна граница на поземлен имот пл.№2018, с възложител Албена Петрова Грозданова.

На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосочените лица, ако имат основание могат да направят писмени възражения в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.