Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-08-607 от 20.12.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня за одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП)

Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ съобщава Мирослав Лазаров Георгиев, с адрес: гр.София, общ. Столична, ул."Луи Айер" № 79, вх.Б, ап.13 кв."Проучване" № 3, вх.Б, ет.01, ап.161, че със Заповед № РД - 08 - 607 от 20.12.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР), одобрен със Заповед № 128 от 22.10.1999 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XXII - 3050, кв.113 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.602.747 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ промяна на отреждането му от „За жилищно строителство" в „За обществено обслужване", без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм., съгласно графичната част на приложения към тази Заповед проект на Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, с Възложител Иван Николов Чучуганов
На основание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има основание може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.