Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед №РД-00-05/25.01.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП)

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед №РД-00-05/25.01.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изработването на Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІІ-808, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ-809 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХХVІІІ-808,809, кв.46 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатори №65365.603.333 и №65365.603.332 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІ-806, кв.46 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.334 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХХІХ-807, кв.46 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.336 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХХVІІ-812, кв.46 по плана на гр.Сапарева баня, с идентификатор №65365.603.331 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ както следва:
1. Образуване на два нови урегулирани поземени имоти, представляващи парцели с проектни номера VІІІ - 808 и ІХ - 809, кв.46 по плана на гр.Сапарева баня, като новата вътрешно регулационна линия между тях мине по съществуващата на място имотна граница между поземлени имоти с идентификатори №65365.603.333 и №65365.603.332 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.
2. Поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между новообразуваният урегулиран поземен имот, представляващ парцел VІІІ - 808 и урегулиран поземен имот, представляващ парцел VІІ - 806, кв.46 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.603.333 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между новообразуваният урегулиран поземен имот, представляващ парцел VІІІ - 808 и урегулиран поземен имот, представляващ парцел ХХХІХ - 807, кв.46 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.603.333 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня и поставяне в съответствие новата вътрешно регулационна линия между новообразуваният урегулиран поземен имот, представляващ парцел ІХ - 809 и урегулиран поземен имот, представляващ парцел ХХХVІІ - 812, кв.46 по плана на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор №65365.603.333 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, без промяна на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, с Възложители Валери Георгиев Мацанов, Цветанка Георгиева Филизова, Йорданка Георгиева Мандева, Гюлка Костадинова Мацанова и Михал Василев Мацанов.