Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-00-06/ 25.01.2017 год. на Кмета на Община Сапарева баня

Община Сапарева баня на основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ обявява на всички заинтересовани лица, че е издадена Заповед № РД-00-06/ 25.01.2017 година на Кмета на Община Сапарева баня за допускане изготвяне на Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед № 128 от 22.10.1999 година на Кмета на Община Сапарева баня в обхвата на урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХІІ - 3069, ХХVІ - 3070, ХХ-3069 и ХІХ-3070 кв.115 по регулационния план на гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, включващи поземлени имоти с идентификатори 65365.602.1090, 65365.602.837, 65365.602.840, 65365.602.838, 65365.602.839 и 65365.602.1091 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-№РД-18-15/19.02.2008 год. на Изпълнителния директор на АГКК-София, третиращ изменение на вътрешно-регулационните линии между урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели ХІІ - 3069, ХХVІ - 3070, ХХ-3069 и ХІХ-3070 кв.115 по регулационния план на гр.Сапарева баня, Община Сапарева баня, включващи поземлени имоти с идентификатори 65365.602.1090, 65365.602.837, 65365.602.840, 65365.602.838, 65365.602.839 и 65365.602.1091 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, така че да се образуват два самостоятелни урегулирани поземлени имоти с нови проектни номера както следва:
1.Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХVІІ-3069,3070 кв.115 по плана на гр.Сапарева баня, с нов проектен идентификатор 65365.602.1219 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня с площ от 1241 кв.м включващ части от следните имоти:
- 337/444 кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 65365.602.1090 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня - собственост на Михаил Йорданов Попов и Маргарита Иванова Попова

- 370,60 /447 кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 65365.602.837
по кадастралната карта на гр.Сапарева баня - собственост на Михаил Йорданов Попов и Маргарита Иванова Попова.

- 533,25 /628 кв.м идеални части от поземлен имот с идентификатор 65365.602.840 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня - съсобствен на Михаил Йорданов Попов, Маргарита Иванова Попова и Цветан Димитров Маргин.
2. Урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ХХVІІІ-3069,3070 кв.115 по плана на гр.Сапарева баня, с нов проектен идентификатор 65365.602.1220 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с площ от 661 кв.м включващ части от следните имоти:
- 105 кв.м от поземлен имот с идентификатор 65365.602.838 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня - собственост на Михаил Йорданов Попов и Маргарита Иванова Попова.
- 108 кв.м от поземлен имот с идентификатор 65365.602.839 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня - собственост на Цветан Димитров Маргин.
- 181 кв.м от поземлен имот с идентификатор 65365.602.1091 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня - собственост на Цветан Димитров Маргин.
- 76/447 кв.м идеална част от поземлен имот с идентификатор 65365.602.837 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня - собственост на Михаил Йорданов Попов и Маргарита Иванова Попова.
- 88,35/628 кв.м идеална част он поземлен имот с идентификатор 65365.602.840 -съсобствен на Михаил Йорданов Попов, Маргарита Иванова Попова и Цветан Димитров Маргин

съгласно Предварителен договор за делба на недвижими имоти от 05.12.2016 год. и Споразумение за изменение на Предварителен договор по чл.15, ал.3 от ЗУТ и чл.365 от ЗЗД, с Възложител Михаил Йорданов Попов, Маргарита Иванова Попова и Цветан Димитров Маргин

 

Заповедта е поставена за обществен достъп на информационното табло и интернет страницата на Община Сапарева баня.