Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Oбявление на Заповед № РД-08-619/28.12.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня

Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Росица Костадинова Стойнева, че със Заповед № РД-08-619/28.12.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за регулация (ПР) и изменение на План за застрояване /ПЗ/ в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV - 1319, кв.18 по регулационния план на гр.Сапарева баня, третиращ както следва:
1.Проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - изменение на План за регулация /ПР/, третиращ както следва:
- поставяне в съответствие на вътрешно регулационната линия между урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV - 1319 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III - 1320, кв.18 по регулационния план на гр.Сапарева баня по съществуващата имотна граница на поземлен имот с идентификатор № 65365.602.856 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня;
- разделяне на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV - 1319, кв.18 по регулационния план на гр.Сапарева баня на два самостоятелни урегулирани поземлени имота, представляващи парцели с проектни номера IV - 1319 и XIX - 1319, кв.18 по регулационния план на гр.Сапарева баня.
2.Проект за Подробен устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване /ПЗ/ в обхват новообразувани урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV - 1319 и XIX - 1319, кв.18 по регулационния план на гр.Сапарева баня, третиращ запазване на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм, със следните пределно допустими показатели на застроявене, както следва:
- Плътност на застрояване Ппл - 60%
- Височина /Етажност/ - 3 - 10.00 /1-3/
- Интензивност на застрояване - Кинт - 1.20
- Минимална озеленена площ - 40 %

С цел осигуряване на възможност за изграждане на Малкоетажна жилищна сграда в новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ парцел XIX - 1319, кв.18 по регулационния план на гр.Сапарева баня и запазване на съществуващата малкоетажна жилищна сграда в новообразуван урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV - 1319 кв.18 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с Възложители Юлия Димитрова Гювийска и Бончук Димитров Косовски, като изготвен на основание чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.3, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.


На осонвание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има осонование може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.