Общински съвет > Сесии на общински съветПринтирай

Покана за редовно заседание на ОбС на 25.01.2017г. /сряда/ от 10.15 часа в заседателната зала на ОбС

                                                                                        ПОКАНА

 

                 На основание чл.36, ал.2 , т.1 и чл.37, ал.1 и ал.5 от Правилника за организацията и дейността на ОбС на   25.01.2017г. от 10:15ч. /   сряда  /, в Заседателната зала на Община Сапарева баня

 

СВИКВАМ:

                                            Редовно заседание на Общински  съвет гр.Сапарева баня,  при следният

 

Проект!

Дневен ред:


 1. Докладна записка от г-н   Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. №Д-2/ 17.01.2017г.

ОТНОСНО:  Определяне на начална тръжна цена за продажба на стояща дървесина на корен за търговци, регистрирани по чл.241 от от Закона за горите


2.  Докладна записка от г- н Иван Куйов – Председател на Общински съвет Сапарева баня с изх. № ДЗ - 53/13.01.2017г.

ОТНОСНО:  Приемане на отчет за дейността на Общински съвет гр. Сапарева баня и неговите комисии за периода от месец юни 2016г. до месец декември 2016г.


3.  Докладна записка от г- н Иван Куйов – Председател на Общински съвет Сапарева баня с изх. № З -  19-1/13.01.2017г.

ОТНОСНО: Отпускане на еднократна парична помощ от ФОНД ПЪРВА ПОМОЩ.


4. Докладна записка от г-н   Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. №Д-2/ 17.01.2017г.

ОТНОСНО:  Даване на съгласие за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/  - План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед № 1031 от 16.07.1982 година на Председателя на ОбНС гр.Станке Димитров, изменен с Решение № 2, взето по Протокол № 25 от 24.02.2006 година на Общински съвет гр.Сапарева баня, Заповед № 233 от 31.05.2012 година и Заповед № 515 от 27.11.2012 година на Кмета на Община Сапарева баня, в обхвата на урегулиран поземлен имот, представляващ парцел IV „За баня и поликлиника”, кв. кв.126 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатор № 65365.601.941 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня.


5. Докладна записка от г-н   Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-36-1/  20.01.2017г.

ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване без провеждане на търг или конкурс.


6. Докладна записка от г-н   Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № З-1363-3/  20.01.2017г.

ОТНОСНО: Учредяване право на пристрояване и право на надстрояване без провеждане на търг или конкурс.


7. Докладна записка от г-н   Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. № П- 2257-1/  20.01.2017г.

ОТНОСНО: Предоставяне на поземлен имот по реда на §27, ал.2, т.1 от ПЗР на Закона за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, обнародван в ДВ бр.62 от 10.08.2010г.


8. Докладна записка от г-н   Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. №  Д-4/  20.01.2017г.

ОТНОСНО: Отдаване под наем на част от имот публична общинска собственост.


9. Докладна записка от г-н   Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. №  Д-5/  20.01.2017г.

ОТНОСНО: Приемане на Годишна програма за управление и разпореждане с имоти – общинска собственост в Община Сапарева баня за 2017г.


10. Докладна записка от г-н   Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. №  Д-6/  20.01.2017г.

ОТНОСНО: Даване на съгласие за изменение на Подробен устройствен план /ПУП/  - План за регулация /ПР/, одобрен със Заповед №1031 от 16.07.1982г. на Председателя на ОбНС гр. Станке Димитров в обхвата улица с осеви точки 98-99А по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатор №65365.603.170 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел III – 759 „За училище”, кв.45 по регулационния план на гр. Сапарева баня с идентификатор №65365.603.171 по кадастралната карта на гр. Сапарева баня.


11. Докладна записка от г-н   Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. №З-63-1/  20.01.2017г.

ОТНОСНО: Одобряване на задание, разрешаване изготвянето на проект за Подробен устройствен план /ПУП/ - Парцеларен план /ПП/ за елемент на техническата инфраструктура извън границите на урбанизираната територия и даване на съгласие да бъде учредено право на прокарване и сервитут на елемент на техническата инфраструктура – външно електрозахранване – ниско напрежение на строеж „Сгради за обществено обслужване” в поземлен имот с идентификатор 65365.24.12, местност „Сиракова круша, по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, в обхват на поземлени имоти с идентификатори 65365.24.622 и 65365.24.19 по Кадастралната карта на гр. Сапарева баня, одобрена със Заповед №РД-18-15/19.02.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК. 


12. Докладна записка от г-н   Калин Гелев – Кмет на Община Сапарева баня с изх. №ДЗ-52/  09.01.2017г.

ОТНОСНО: Приемане на бюджет за 2017г. на Община Сапарева баня.


13. Други.

 

 

 

 

                                                                                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                                                                              / Иван Куйов /