Oбявления ДД” АГ и КС”Принтирай

Обявление на Заповед № РД-08-609/21.12.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня

Дирекция „БУТОСДЕМППОД" при Община Сапарева баня на основание чл.61, ал.3 от Административнопроцесуалния кодекс /АПК/ обявява на Йордан Димитров Кацарски, че със Заповед № РД-08-609/21.12.2016 година на Кмета на Община Сапарева баня е одобрен Подробeн устройствен план (ПУП) - изменение на План за застрояване (ПЗ) в обхват урегулиран поземлен имот, представляващ парцел Х-125, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ-124 и урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІІ-123, кв.87 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатори 65365.601.425, 65365.601.423 и 65365.601.424 по кадастралната карта на гр.Сапарева баня, третиращ запазване на установената жилищна устройствена зона с малка височина и плътност - Жм и установяване на свързано допълващо застрояване между урегулирани поземлени имоти, представляващи парцели Х-125, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел ІХ-124, урегулиран поземлен имот, представляващ парцел VІІІ-123, кв.87 по регулационния план на гр.Сапарева баня, с идентификатори 65365.601.425, 65365.601.423 и 65365.601.424 по Кадастралната карта на гр.Сапарева баня, с Възложители Васил Стоянов Георгиев и Татяна Стоянова Петрова, като изготвен на основание чл.109, ал.1, т.2, чл.110, ал.1, т.3, чл.134, ал.2, т.6 от ЗУТ и съобразен с изискванията на Наредба №8 за обема и съдържанието на устройствените схеми и планове.


На осонвание чл.61, ал.3 от АПК в 14 - дневен срок от обявяването в Интернет страницата на Община Сапарева баня, съгласно разпоредбите на чл.215 от ЗУТ горепосоченото лице, ако има осонование може да направи писмено възражение в два екземпляра чрез Община Сапарева баня до Административен съд - гр.Кюстендил.